Ogłoszenia – Archiwum 2020

PONOWNE OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Świadczenie usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych
w sieci telefonii stacjonarnej”

Ogłoszenie o wyniku postępowania część II


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Obsługę księgową oraz kadrowo-płacową Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr_3 Oświadczenie o niekaralności
Załącznik nr_4 Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia
Załącznik nr_5 Wzór umowy
Załącznik nr_6 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr_7 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Świadczenie usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych
w sieci telefonii stacjonarnej”

Ogłoszenie o wyniku postępowania część I
Ogłoszenie o wyniku postępowania część II


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na „Świadczenie usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych
w sieci telefonii stacjonarnej
”. 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 16.12.2020
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_formularz ofertowy
Załącznik nr 2_oświadczenie
Załącznik nr 3_Klauzula informacyjna


Rozeznanie rynku szacowanie wartości zamówienia
na obsługę księgową oraz kadrowo-płacową
dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe


PONOWNE OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Ogłoszenie o wyniku postępowania część I
Ogłoszenie o wyniku postępowania część II


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Ogłoszenie o wyniku postępowania część I
Ogłoszenie o wyniku postępowania część II


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 18.11.2020 r.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Warunki realizacji szkolenia
Załącznik nr 3_Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr 4_Wzór umowy
Załącznik nr 5_Wzór umowy  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 6_Zakres programowy szkolenia
Załącznik nr 7_Wzór Arkusza Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS)
Załącznik nr 8_Wzór raportu ewaluacyjnego
Załącznik nr_9 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 5.11.2020 r.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Warunki realizacji szkolenia
Załącznik nr 3_Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr 4_Wzór umowy
Załącznik nr 5_Wzór umowy  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 6_Zakres programowy szkolenia
Załącznik nr 7_Wzór Arkusza Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS)
Załącznik nr 8_Wzór raportu ewaluacyjnego
Załącznik nr_9 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Przeprowadzenie usługi badania sprawozdań finansowych w związku z rozliczeniem dotacji
na wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Przeprowadzenie usługi badania sprawozdań finansowych w związku z rozliczeniem dotacji
na wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr_3 Wykaz osób
Załącznik nr_4 Wzór umowy
Załącznik nr_5 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr_6 Wzór protokołu z badania sprawozdania
Załącznik nr_7 Klauzula informacyjna


INFORMACJA
o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283)

RADA STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY

podaje do publicznej wiadomości

informację, iż odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. W związku z powyższym, Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 25 czerwca 2020 r. wystąpiło z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

W odpowiedzi na wniosek:

– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w piśmie z dnia 2 lipca 2020 r.  (znak: WOOŚ.411.166.2020.MGw),

– Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w piśmie z dnia 30 czerwca 2020r. (znak ŁPWIS.NSOZNS.9022.1.253.2020.DWŁ)

uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Biorąc pod uwagę ww. uzgodnienia oraz uwarunkowania określone zgodnie z art. 49 ww. ustawy, Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji  „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu wynika z faktu, iż planowana realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i stanowi niewielką modyfikację przyjętego dokumentu.


Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

Nazwa stanowiska Wymiar czasu pracy Liczba etatów Numer naboru
Specjalista w Zespole ds. projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1/1 etatu 1 Umowa na zastępstwo

Termin składania ofert: do 10 lipca 2020 r.
Wymagania oraz zakres zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku można znaleźć w załącznikach.

Oferta kandydata musi zawierać:

  • CV wraz z listem motywacyjnym,
  • skany dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
  • skan świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające wymagany staż pracy,
  • skan oświadczenia (wg wzoru zamieszczonego poniżej)

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: biuro@lom.lodz.pl z dopiskiem: „Nabór 1/2020 – umowa na zastępstwo” w terminie do dnia: 10 lipca 2020 roku.
Za datę doręczenia uważa się datę wpływu. Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Rekrutacja prowadzona jest w trybie zdalnym.

Specjalista w zespole ds. projektów EFRR
Wzór oświadczenia naboru


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Część I
Ogłoszenie o wyniku postępowania – Część II


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr_3 Wykaz usług
Załącznik nr_4a Wzór umowy na materiały biurowe
Załącznik nr_4b Wzór umowy na materiały eksploatacyjne
Załącznik nr_5 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
na „Opiekę informatyczną i techniczną sprzętu komputerowego i oprogramowania
dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Ogłoszenie o wyniku postępowania


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
na „Obsługę prawną Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Opiekę informatyczną i techniczną sprzętu komputerowego i oprogramowania
dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 4.02.2020 r.
Odpowiedź na pytanie z dnia 3.02.2020 r.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr_3 Wykaz usług
Załącznik nr_4 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr_5 Wzór umowy
Załącznik nr_6 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr_7 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na „Obsługę księgową oraz kadrowo-płacową
Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Wielkość czcionki
Kontrast