OBWIESZCZENIE
Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Konsultacje społeczne projektu dokumentu
„Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027”
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.

Na podstawie art. 39, art. 40 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje będą trwały od 8 do 29 kwietnia 2024 roku.

Projekt dokumentu „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027” razem z prognozą oddziaływania na środowisko wraz z formularzem uwag i wniosków dostępne są na:
* stronie internetowej: www.lom.lodz.pl w zakładce Ogłoszenia
* w sekretariacie Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny Al. Kościuszki 59/61 w Łodzi w godzinach pracy Biura.

Szczegóły dostępne w dziale Ogłoszenia

Wielkość czcionki
Kontrast