Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAMÓWIENIE  na
„Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się pod linkiem


INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU

W nawiązaniu do poniższego OBWIESZCZENIA
Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027,

Informuję, iż uwagi i wnioski należy składać w terminie do 5 lipca 2022 r.


OBWIESZCZENIE
Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Na podstawie Uchwały nr 3/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027 oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. 1029) informuje się:

o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027.

Założenia do dokumentu oraz formularz uwag dostępne są poniżej
oraz do wglądu w siedzibie Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
Al. Kościuszki 59/61 w Łodzi w godzinach pracy Biura.

Uwagi i wnioski należy składać na formularzu uwag i wniosków, wpisując w tytule korespondencji
„Uwagi i wnioski do Strategii ZIT 2021-2027”, za pośrednictwem:
1. poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@lom.lodz.pl
2. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:
Biuro Stowarzyszenia
Łódzki Obszar Metropolitalny
Al. Kościuszki 59/61
90-514 Łódź
3. w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, 90-514 Łódź, Al. Kościuszki 59/61,
w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia na stronie internetowej (tj.: 22 czerwca 2022 r.)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Informacja o przyjęciu projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027 i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości.

Zarząd Stowarzyszenia ŁOM

  1. Założenia Strategii ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027
  2. Formularz uwag i wniosków

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

Szacowanie wartości zamówienia –
„Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Szacowanie wartości zamówienia


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Świadczenie usług wsparcia technicznego oraz dostępu do oprogramowania
oraz zapewnienie i utrzymanie zasobów informatycznych Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny (SŁOM)”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Świadczenie usług wsparcia technicznego oraz dostępu do oprogramowania
oraz zapewnienie i utrzymanie zasobów informatycznych Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny (SŁOM)”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr_3 Wykaz usług
Załącznik nr_4 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr_5 Wzór umowy
Załącznik nr_6 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr_7 Klauzula informacyjna


Archiwalne ogłoszenia:

Ogłoszenia – Archiwum 2021
Ogłoszenia – Archiwum 2020
Ogłoszenia – Archiwum 2019
Ogłoszenia – Archiwum 2018
Ogłoszenia – Archiwum 2017
Ogłoszenia – Archiwum 2016
Ogłoszenia – Archiwum 2015
Ogłoszenia – Archiwum 2014

Wielkość czcionki
Kontrast