Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE
Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027”
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.

Na podstawie art. 39, art. 40 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.

Konsultacje będą trwały od 8 do 29 kwietnia 2024 roku.

Projekt dokumentu „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027” razem z prognozą oddziaływania na środowisko wraz z formularzem uwag i wniosków dostępne tutaj:

oraz w sekretariacie Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny Al. Kościuszki 59/61 w Łodzi w godzinach pracy Biura,  gdzie są wyłożone do wglądu.

Uwagi i wnioski należy składać na formularzu uwag i wniosków, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do Strategii ZIT 2021-2027”, za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@lom.lodz.pl
 2. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:
  Biuro Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
  Al. Kościuszki 59/61
  90-514 Łódź
 3. w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, 90-514 Łódź, Al. Kościuszki 59/61,

w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia tj.: do dnia 29 kwietnia 2024 r.

Uwagi i wnioski można wnosić również ustnie do protokołu w sekretariacie Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny Al. Kościuszki 59/61 w Łodzi w godzinach pracy biura.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Informacja o przyjęciu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości.

Uwagi i wnioski z datą wpływu po 29 kwietnia 2024 r. nie będą rozpatrywane.

Zarząd Stowarzyszenia ŁOM


Zgłoś uwagi do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Zapoznaj się z gotowym projektem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego2030 (z perspektywą do 2040) razem z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. Zapraszamy mieszkańców oraz innych interesariuszy do zgłaszania uwag do dokumentu.

W ramach III fazy konsultacji przedstawiamy projekt dokumentu strategicznego, którego zadaniem jest wytyczenie kierunków rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej i transportu na terenie ŁOM w perspektywie 2030 i 2040 roku.

Dokument znajduje się na stronie Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, pod linkiem: https://www.lom.lodz.pl/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej/

Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać:

 • poprzez formularz online
 • drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: biuro@lom.lodz.pl;
 • drogą korespondencyjną, pocztą tradycyjną na adres Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, Al. Kościuszki 59/61 (VI p.) 90-514 Łódź (decyduje data wpływu);
 • ustnie do protokołu w Biurze Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, Al. Kościuszki 59/61 (VI p.) 90-514 Łódź

Formularz dostępny na stronie: https://www.lom.lodz.pl/konsultacje-spoleczne-planu-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-dla-lom-sump-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko/

Na uwagi czekamy do 01.04.2024 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu o nazwie
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027
wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko tego dokumentu”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Obsługę prawną Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu o nazwie
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027
wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko tego dokumentu”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 20.02.2024 r.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 4 – Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia
Załącznik nr 5 – Wzór umowy
Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 7 – Treść uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi
Załącznik nr 8 – Treść uzgodnień z Łódzkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Obsługę prawną Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr_3 Wykaz osób
Załącznik nr_4 Wzór umowy
Załącznik nr_5 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr_6 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Świadczenie usług wsparcia technicznego oraz dostępu do oprogramowania
oraz zapewnienie i utrzymanie zasobów informatycznych Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny (SŁOM)”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Świadczenie usług wsparcia technicznego oraz dostępu do oprogramowania
oraz zapewnienie i utrzymanie zasobów informatycznych Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny (SŁOM)”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr_3 Wykaz usług
Załącznik nr_4 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr_5 Wzór umowy
Załącznik nr_6 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr_7 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Obsługę księgową oraz kadrowo-płacową Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Archiwalne ogłoszenia:

Ogłoszenia – Archiwum 2023
Ogłoszenia – Archiwum 2022
Ogłoszenia – Archiwum 2021
Ogłoszenia – Archiwum 2020
Ogłoszenia – Archiwum 2019
Ogłoszenia – Archiwum 2018
Ogłoszenia – Archiwum 2017
Ogłoszenia – Archiwum 2016
Ogłoszenia – Archiwum 2015
Ogłoszenia – Archiwum 2014

Wielkość czcionki
Kontrast