Cele

Celami Stowarzyszenia są:

 1. wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia;
 2. sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji jednostek samorządu terytorialnego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego;
 3. promowanie partnerskiego modelu współpracy;
 4. wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego;
 5. kształtowanie wspólnej polityki stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego;
 6. zwiększenie wpływu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na kształt i sposób realizacji działań na jego obszarze wspieranych w ramach polityki spójności.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. wdrażanie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, będącej jednocześnie Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zgodnie z Zasadami realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wypracowaną w ramach projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013;
 2. wykonywanie zadań określonych w porozumieniu lub umowie pomiędzy Stowarzyszeniem a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 3. inspirowanie działań umożliwiających efektywne i skuteczne zarządzanie Łódzkim Obszarem Metropolitalnym;
 4. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia we wszystkich wspólnych sprawach;
 5. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych, a przede wszystkim Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego;
 6. propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych gmin i powiatów oraz zadań im zleconych przez administrację rządową;
 7. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych, mających wpływ na rozwój jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Stowarzyszenia;
 8. prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności jednostek samorządu terytorialnego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego;
 9. wspieranie prac naukowo-badawczych dotyczących funkcjonowania Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego i jego rozwoju;
 10. prowadzenie monitoringu procesów społeczno-gospodarczych i środowiskowych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego;
 11. prowadzenie działalności w zakresie informacji i promocji, związanej z realizacją celów Stowarzyszenia.

Zwalczanie nadużyć finansowych

Zgodnie z Uchwałą nr 14/12/2015 Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 3 grudnia 2015 r. ws. przyjęcia Strategii dotyczącej zwalczania nadużyć finansowych, Stowarzyszenie stosuje politykę zakładającą zero tolerancji dla nadużyć finansowych i korupcji oraz wykorzystuje system kontroli, zaprojektowany tak, aby zapobiegał nadużyciom finansowym i wykrywał je w możliwie największym stopniu, a także korygował ewentualne skutki zaistniałych nadużyć.

Zgłoszenia podejrzenia popełnienia nadużycia można zgłaszać pod adresem: antykorupcja@lom.lodz.pl

Statut Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Strategia dotycząca środków zwalczania nadużyć finansowych w Biurze SŁOM w Łodzi

Dążąc do zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości IP ZIT zachęca do zapoznania się z dokumentami i opracowaniami zamieszczonymi na stronach internetowych:
•   Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
•   Centralne Biuro Antykorupcyjne
•   Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
•   www.antykorupcja.gov.pl

Wielkość czcionki
Kontrast