Ogłoszenia – Archiwum 2017

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny poszukuje osoby chętnej do pracy, w ramach umowy na zastępstwo, na stanowisku Specjalista w Zespole ds. projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: do 11 stycznia 2018 r. (do godz. 16).

Wymagania oraz zakres zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku można znaleźć w załączniku.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

„Obsługa spotkania dla członków Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Ogłoszenie o wyniku postępowania – obsługa spotkania dla Członków SŁOM


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na

„Obsługę spotkania dla członków Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny” 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_formularz ofertowy

Załącznik nr 2_oświadczenie


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

dla zamówienia dotyczącego „Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów: Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014”

Ogłoszenie o wyniku postępowania – warsztaty SL2014


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

dla zamówienia dotyczącego „Zorganizowania i przeprowadzenia warsztatu konsultacyjnego z zakresu pomocy publicznej w projektach infrastrukturalnych”

Ogłoszenie o wyniku postępowania – pomoc publiczna


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów: Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego

Załącznik nr 2_kompleksowy program_poprawiony

Odpowiedź na pytanie z dnia 26 października 2017 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 18 października 2017 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 16 października 2017 r.

Zapytanie ofertowe_warsztat z systemu SL2014

Załącznik nr 1_formularz ofertowy

Załącznik nr 2_kompleksowy program

Załącznik nr 3_oświadczenie

Załącznik nr 4_wzór umowy

Załącznik nr 5_zakres programowy

Załącznik nr 6_wzór ankiety


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu konsultacyjnego z zakresu pomocy publicznej w projektach infrastrukturalnych”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedzi na pytania z dnia 20 października 2017 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 16 października 2017 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 16 października 2017 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 16 października 2017 r.

Zapytanie ofertowe_warsztat z zakresu pomocy publicznej

Załącznik nr 1_formularz ofertowy

Załącznik nr 2_kompleksowy program

Załącznik nr 3_oświadczenie

Załącznik nr 4_wzór umowy

Załącznik nr 5_zakres programowy

Załącznik nr 6_wzór ankiety


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

dla zamówienia dotyczącego „Wykonania usługi cateringowej”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Wykonanie usługi cateringowej”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe_usługa cateringowa

Załącznik nr 1_formularz ofertowy

Załącznik nr 2_oświadczenie


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

dla Części I, Części II i Części III zamówienia dotyczącego „Świadczenia usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Ogłoszenie o wyniku postępowania_usługi szkoleniowe


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Wykonanie i dostawę pieczątek dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytania z dnia 11 lipca 2017 r.

Zapytanie ofertowe_pieczątki

Ogłoszenie o wyniku postępowania


LOGOTYPY_KOL_EFSI_pl-800

INFORMACJA
o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

RADA STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY
podaje do publicznej wiadomości
informację, iż odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. W związku z powyższym, Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 21 czerwca 2017 r. wystąpiło z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

W odpowiedzi na wniosek:
– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w piśmie z dnia 29 czerwca 2017 r.  (znak: WOOŚ.411.98.2017.MGw/AJa),
– Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w piśmie z dnia 27 czerwca 2017 r. (znak PWISNSOZNS.9022.1.409.2017.DW)
uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Biorąc pod uwagę w/w uzgodnienia oraz uwarunkowania określone zgodnie z art. 49 w/w ustawy, Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji  „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu wynika z faktu, iż planowana realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i stanowi niewielką modyfikację przyjętego dokumentu.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 4 lipca 2017 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 3 lipca 2017 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zapytanie ofertowe_usługi szkoleniowe

Załącznik nr 1_formularz ofertowy

Załącznik nr 2_kompleksowy program szkolenia

Załącznik nr 3_oświadczenie

Załącznik nr 4_wzór umowy

Załącznik nr 5_zakres programowy szkoleń

Załącznik nr 6_wzór ankiety


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

dla Części III zamówienia dotyczącego „Świadczenia usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Ogłoszenie o wyniku postępowania_usługi szkoleniowe 


Informacja o wyniku naboru z dnia 17.05.2017 r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe_usługi szkoleniowe

Załącznik nr 1_formularz ofertowy

Załącznik nr 2_kompleksowy program szkolenia

Załącznik nr 3_oświadczenie

Załącznik nr 4_wzór umowy

Załącznik nr 5_zakres programowy szkoleń

Załącznik nr 6_wzór ankiety


Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny poszukuje osoby chętnej do pracy, w ramach umowy na zastępstwo, na stanowisku Specjalista w Zespole ds. projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin składania ofert: do 26 maja 2017 r. (do godz. 16).

Wymagania oraz zakres zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku można znaleźć w załączniku.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

dla zamówienia dotyczącego „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów) do drukarek dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Ogłoszenie o wyniku postępowania_materiały eksploatacyjne


Informacja o wyniku naboru z dnia 6.04.2017 r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów) do drukarek dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Zapytanie ofertowe_materiały eksploatacyjne


Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

Nazwa stanowiska Wymiar czasu pracy Liczba etatów Numer naboru
Specjalista

w Zespole ds. projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

1/1 etatu 1 2/2017

czytaj dalej 


Informacja o wyniku naboru z dnia 24.02.2017 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

dla zamówienia dotyczącego „Opieki informatycznej i technicznej sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Ogłoszenie o wyniku postępowania_opieka informatyczna


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Opiekę informatyczną i techniczną sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytania z dnia 9 marca 2017 r._2

Odpowiedź na pytanie z dnia 9 marca 2017 r.

Zapytanie ofertowe_opieka informatyczna

Załącznik nr 1_formularz ofertowy

Załącznik nr 2_oświadczenie

Załącznik nr 3_doświadczenie

Załącznik nr 4_opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5_wzór umowy


Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

Nazwa stanowiska Wymiar czasu pracy Liczba etatów Numer naboru
Specjalista

w Zespole ds. projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

1/1 etatu 1 1/2017 

Termin składania ofert: do 13 marca 2017 r. (do godz. 15)

Wymagania oraz zakresy zadań osób zatrudnionych na powyższym stanowisku można znaleźć w załącznikach.

Oferta kandydata musi zawierać:

  • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
  • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające wymagany staż pracy,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenia (wg wzoru zamieszczonego poniżej):

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 1/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Biuro Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
90-514 Łódź, al. Kościuszki 59/61 (VI p.)
w terminie do dnia: 13 marca 2017 roku (do godz. 15).

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Sekretariatu Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Specjalista w zespole ds. projektów EFS

Wzór oświadczenia_nabór ŁOM


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dla zamówienia dotyczącego „Dostawy materiałów biurowych w 2017 roku”

Ogłoszenie o wyniku postępowania_materiały biurowe


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na „Dostawę materiałów biurowych w 2017 roku”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 3 lutego 2017 r.

Załącznik nr 1_formularz ofertowy_poprawiony

Zapytanie ofertowe_materiały biurowe

Załącznik nr 1_formularz ofertowy

Załącznik nr 2_oświadczenie

Załącznik nr 3_wykaz usług

Załącznik nr 4_wzór umowy


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dla zamówienia dotyczącego „Świadczenia usług kompleksowego nadzoru BHP i prowadzenia szkoleń z zakresu BHP dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Ogłoszenie o wyniku postępowania_usługi BHP

Wielkość czcionki
Kontrast