Nabór nr 2/2017

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

Nazwa stanowiska

Wymiar czasu pracy Liczba etatów Numer naboru
Specjalista

w Zespole ds. projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

1/1 etatu 1 2/2017

Termin składania ofert: do 24 kwietnia 2017 r. (do godz. 12)

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 2/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Biuro Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
al. Kościuszki 59/61 (VI p.)
90-514 Łódź

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Sekretariatu Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Wymagania oraz zakresy zadań osób zatrudnionych na powyższym stanowisku można znaleźć w załącznikach.

Oferta kandydata musi zawierać:

  • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
  • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające wymagany staż pracy,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenia (wg wzoru zamieszczonego poniżej):

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Specjalista w Zespole ds. projektów EFS

Wzór oświadczenia

Skills

Posted on

06.04.2017

Wielkość czcionki
Kontrast