31.03.2017 r. – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Uchwała nr 3/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z siedzibą w Łodzi w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 dla Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne – ZIT Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 4/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie aktualizacji listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 dla Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 stanowiącej załącznik do Uchwały nr 2/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 27 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 5/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie aktualizacji listy ocenionych projektów w ramach konkursu RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 dla Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, stanowiącej załącznik do Uchwały nr 1/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 27 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 6/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie zmiany uchwały nr 11/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2017

Uchwała nr 7/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z siedzibą w Łodzi w sprawie przyjęcia i wprowadzenia regulaminu wynagradzania koordynatorów ZIT

Uchwała nr 8/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT)

Prezentacja z Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 31.03.2017 r.

Skills

Posted on

04.04.2017

Wielkość czcionki
Kontrast