Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Część I Materiały biurowe
Ogłoszenie o wyniku postępowania – Część II Materiały eksploatacyjne


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

Szacowanie wartości zamówienia –
„Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Szacowanie wartości zamówienia


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1a_Formularz ofertowy

Załącznik nr 1b_Formularz ofertowy.xls

Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

Załącznik nr_3 Wykaz usług

Załącznik nr_4a Wzór umowy na materiały biurowe

Załącznik nr_4b Wzór umowy na materiały eksploatacyjne

Załącznik nr_5 Wykaz i specyfikacja materiałów biurowych

Załącznik nr_6 Wykaz i specyfikacja materiałów eksploatacyjnych

Załącznik nr_7 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na „Obsługę prawną Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Informacja o wyniku naboru na stanowisko
Specjalisty w Zespole ds. projektów Europejskiego Funduszu Społecznego


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Obsługę prawną Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 08.02.2019 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 07.02.2019 r.

Odpowiedź na wniosek z dnia 05.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

Załącznik nr_3 Wykaz usług

Załącznik nr_4 Wykaz osób

Załącznik nr_5 Wzór umowy

Załącznik nr_6 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr_7 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników
Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na „Opiekę informatyczną i techniczną sprzętu komputerowego i oprogramowania
dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników
Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

Załącznik nr_3 Wzór umowy

Załącznik nr_4 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr_5 Klauzula informacyjna


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Opiekę informatyczną i techniczną sprzętu komputerowego i oprogramowania
dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 17.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

Załącznik nr_3 Wykaz usług

Załącznik nr_4 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr_5 Wzór umowy

Załącznik nr_6 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr_7 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na „Obsługę księgową oraz kadrowo-płacową
Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informuje,
że nabór kandydatów do pracy na stanowisko: Specjalista – umowa na zastępstwo,
został wydłużowy do dnia 4 lutego 2019 r. (do godz. 15:00).


Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

Nazwa stanowiska Wymiar czasu pracy Liczba etatów Numer naboru
Specjalista 1/1 etatu 1 1/2019
Specjalista 1/1 etatu 1 umowa na zastępstwo

Termin składania ofert: do 21 stycznia 2019 r. (do godz. 15:00)
Wymagania oraz zakresy zadań osób zatrudnionych na powyższym stanowisku można znaleźć w załącznikach.
 

Oferta kandydata musi zawierać:

  • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
  • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające wymagany staż pracy,
  • oświadczenia (wg wzoru zamieszczonego poniżej)

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Biuro Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
90-514 Łódź, al. Kościuszki 59/61 (VI p.)
w terminie do dnia: 21 stycznia 2019 roku (do godz. 15:00).

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Sekretariatu Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

specjalista_umowa na zastępstwo_lom
wzor-oswiadczenia_nabor_lom


Archiwalne ogłoszenia:
Ogłoszenia – Archiwum 2014
Ogłoszenia – Archiwum 2015
Ogłoszenia – Archiwum 2016
Ogłoszenia – Archiwum 2017
Ogłoszenia – Archiwum 2018

Accessibility
Zamknij Zamknij