Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dla zamówienia dotyczącego „Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych”

Ogłoszenie o wyniku postępowania_Część I Materiały biurowe

Ogłoszenie o wyniku postępowania_Część II Materiały eksploatacyjne


ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefsi-01

INFORMACJA
o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

RADA STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY

podaje do publicznej wiadomości

informację, iż odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. W związku z powyższym, Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 26 stycznia 2018 r. wystąpiło z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

W odpowiedzi na wniosek:

– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w piśmie z dnia 31 stycznia 2018 r.  (znak: WOOŚ.411.31.2018.MGw),

– Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w piśmie z dnia 1 lutego 2018 r. (znak PWIS.NSOZNS.9022.1.68.2018.DW)

uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Biorąc pod uwagę w/w uzgodnienia oraz uwarunkowania określone zgodnie z art. 49 w/w ustawy, Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji  „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu wynika z faktu, iż planowana realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i stanowi niewielką modyfikację przyjętego dokumentu.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na „Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytania z dnia 2 lutego 2018 r.

Zapytanie ofertowe_materiały biurowe i eksploatacyjne

Załącznik nr 1a_formularz ofertowy

Załącznik nr 1b_formularz ofertowy

Załącznik nr 2_oświadczenie

Załącznik nr 3_wykaz usług

Załącznik nr 4a_wzór umowy na materiały biurowe

Załącznik nr 4b_wzór umowy na materiały eksploatacyjne


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA 

dla Części I i Części II zamówienia dotyczącego „Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych”

Unieważnienie postępowania_materiały biurowe i eksploatacyjne


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na „Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe_materiały biurowe i eksploatacyjne

Załącznik nr 1a_formularz ofertowy

Załącznik nr 1b_formularz ofertowy

Załącznik nr 2_oświadczenie

Załącznik nr 3_wykaz usług

Załącznik nr 4a_wzór umowy na materiały biurowe

Załącznik nr 4b_wzór umowy na materiały eksploatacyjne


Archiwalne ogłoszenia:
Ogłoszenia – Archiwum 2014
Ogłoszenia – Archiwum 2015
Ogłoszenia – Archiwum 2016
Ogłoszenia – Archiwum 2017

Accessibility
Zamknij Zamknij