Ogłoszenia

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefsi-01

INFORMACJA
o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

RADA STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY

podaje do publicznej wiadomości

informację, iż odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. W związku z powyższym, Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 6 czerwca 2018 r. wystąpiło z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

W odpowiedzi na wniosek:

– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w piśmie z dnia 8 czerwca 2018 r.  (znak: WOOŚ.411.184.2018.MGw),

– Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w piśmie z dnia 18 czerwca 2018 r. (znak ŁPWIS.NSOZNS.9022.1.314.2018.DW)

uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Biorąc pod uwagę w/w uzgodnienia oraz uwarunkowania określone zgodnie z art. 49 w/w ustawy, Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji  „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu wynika z faktu, iż planowana realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i stanowi niewielką modyfikację przyjętego dokumentu.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_formularz ofertowy

Załącznik nr 2_kompleksowy plan projektu

Załącznik nr 3_oświadczenie

Załącznik nr 4_wzór umowy


Rozeznanie Rynku szacowanie wartości zamówienia na

„Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, zgodnie z wybranym trybem.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

w ramach postępowania „Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

w zakresie Rozliczanie infrastrukturalnych projektów unijnych.


Rozeznanie Rynku szacowanie wartości zamówienia na

„Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, zgodnie z wybranym trybem.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

z zakresu Rozliczanie infrastrukturalnych projektów unijnych.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_formularz ofertowy

Załącznik nr 2_kompleksowy program

Załącznik nr 3_oświadczenie

Załącznik nr 4_wzór umowy

Załącznik nr 5_zakres programowy

Załącznik nr 6_wzór ankiety

Załącznik nr 7_wzór raportu


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA na

„Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

z zakresu Kontrola projektu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ 2014-2020.

Unieważnienie postępowania_Kontrola projektu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ 2014-2020


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA na

„Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

z zakresu Rozliczanie projektów unijnych z uwzględnieniem kwalifikowalności wydatków.

Unieważnienie postępowania_Rozliczanie projektów unijnych z uwzględnieniem kwalifikowalności wydatków


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

z zakresu Rozliczanie projektów unijnych z uwzględnieniem kwalifikowalności wydatków.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 04 kwietnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_formularz ofertowy

Załącznik nr 2_kompleksowy program

Załącznik nr 3_oświadczenie

Załącznik nr 4_wzór umowy

Załącznik nr 5_zakres programowy

Załącznik nr 6_wzór ankiety

Załącznik nr 7_wzór raportu


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

z zakresu Kontrola projektu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ 2014-2020.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 04 kwietnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_formularz ofertowy

Załącznik nr 2_kompleksowy program

Załącznik nr 3_oświadczenie

Załącznik nr 4_wzór umowy

Załącznik nr 5_zakres programowy

Załącznik nr 6_wzór ankiety

Załącznik nr 7_wzór raportu


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dla zamówienia dotyczącego „Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych”

Ogłoszenie o wyniku postępowania_Część I Materiały biurowe

Ogłoszenie o wyniku postępowania_Część II Materiały eksploatacyjne


ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefsi-01

INFORMACJA
o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

RADA STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY

podaje do publicznej wiadomości

informację, iż odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. W związku z powyższym, Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 26 stycznia 2018 r. wystąpiło z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

W odpowiedzi na wniosek:

– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w piśmie z dnia 31 stycznia 2018 r.  (znak: WOOŚ.411.31.2018.MGw),

– Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w piśmie z dnia 1 lutego 2018 r. (znak PWIS.NSOZNS.9022.1.68.2018.DW)

uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Biorąc pod uwagę w/w uzgodnienia oraz uwarunkowania określone zgodnie z art. 49 w/w ustawy, Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji  „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu wynika z faktu, iż planowana realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i stanowi niewielką modyfikację przyjętego dokumentu.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na „Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytania z dnia 2 lutego 2018 r.

Zapytanie ofertowe_materiały biurowe i eksploatacyjne

Załącznik nr 1a_formularz ofertowy

Załącznik nr 1b_formularz ofertowy

Załącznik nr 2_oświadczenie

Załącznik nr 3_wykaz usług

Załącznik nr 4a_wzór umowy na materiały biurowe

Załącznik nr 4b_wzór umowy na materiały eksploatacyjne


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA 

dla Części I i Części II zamówienia dotyczącego „Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych”

Unieważnienie postępowania_materiały biurowe i eksploatacyjne


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na „Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe_materiały biurowe i eksploatacyjne

Załącznik nr 1a_formularz ofertowy

Załącznik nr 1b_formularz ofertowy

Załącznik nr 2_oświadczenie

Załącznik nr 3_wykaz usług

Załącznik nr 4a_wzór umowy na materiały biurowe

Załącznik nr 4b_wzór umowy na materiały eksploatacyjne


Archiwalne ogłoszenia:
Ogłoszenia – Archiwum 2014
Ogłoszenia – Archiwum 2015
Ogłoszenia – Archiwum 2016
Ogłoszenia – Archiwum 2017

Accessibility
Zamknij Zamknij