Ogłoszenia – Archiwum 2019

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

na „Świadczenie usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych
w sieci telefonii stacjonarnej”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Obsługę prawną Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

Załącznik nr_3 Wykaz osób

Załącznik nr_4 Wzór umowy

Załącznik nr_5 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr_6 Klauzula informacyjna


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Obsługę księgową oraz kadrowo-płacową Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

Załącznik nr_3 Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr_4 Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia

Załącznik nr_5 Wzór umowy

Załącznik nr_6 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr_7 Klauzula informacyjna


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na „Świadczenie usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych
w sieci telefonii stacjonarnej
”. 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_formularz ofertowy
Załącznik nr 2_oświadczenie
Załącznik nr 3_Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

na „Obsługę spotkania dla członków Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na „Obsługę spotkania dla członków Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”. 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 21.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr 3_Wzór umowy
Klauzula informacyjna


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na 

„Dostawę dostępów online do systemu informacji prawnej dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”. 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 31.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na 

„Dostawę dostępów online do systemu informacji prawnej dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”. 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy
Załącznik nr 1_Opis przedmiotu
Załącznik nr 2_Klauzula informacyjna


Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

Nazwa stanowiska Wymiar czasu pracy Liczba etatów Numer naboru
Specjalista w Zespole ds. projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1/1 etatu 1 Umowa na zastępstwo

Termin składania ofert: do 11 października 2019 r. (do godz. 15:00)
Wymagania oraz zakresy zadań osób zatrudnionych na powyższym stanowisku można znaleźć w załącznikach.

Oferta kandydata musi zawierać:

  • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
  • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające wymagany staż pracy,
  • oświadczenia (wg wzoru zamieszczonego poniżej)

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór 2/2019 – umowa na zastępstwo” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
Biuro Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
90-514 Łódź, al. Kościuszki 59/61 (VI p.)
w terminie do dnia: 11 października 2019 roku (do godz. 15:00).

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Sekretariatu Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Specjalista w zespole ds. projektówefrr

Oświadczenie_nabór


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na „Świadczenie usług szkoleniowych
dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Ogłoszenie o wyniku postępowania_Część I
Ogłoszenie o wyniku postępowania_Część II


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 10.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik nr 2_Kompleksowy program szkolenia

Załącznik nr 3_Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

Załącznik nr 4_Wzór umowy

Załącznik nr 5_Wzór umowy  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6_Zakres programowy szkolenia

Załącznik nr 7_Wzór Arkusza Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS)

Załącznik nr 8_Wzór raportu ewaluacyjnego

Załącznik nr_9 Klauzula informacyjna


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA na

„Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na „Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego
dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Świadczenie usługi szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik nr 2_Kompleksowy program szkolenia

Załącznik nr 3_Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

Załącznik nr 4_Wzór umowy

Załącznik nr 5_Wzór umowy  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6_Zakres programowy szkolenia

Załącznik nr 7_Wzór Arkusza Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS)

Załącznik nr 8_Wzór raportu ewaluacyjnego

Załącznik nr_9 Klauzula informacyjna


INFORMACJA
o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

RADA STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY

podaje do publicznej wiadomości

informację, iż odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. W związku z powyższym, Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 18 kwietnia 2019 r. wystąpiło z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

W odpowiedzi na wniosek:

– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w piśmie z dnia 26 kwietnia 2019 r.  (znak: WOOŚ.411.130.2019.MGw),

– Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w piśmie z dnia 6 maja 2019 r. (znak ŁPWIS.NSOZNS.9022.1.223.2019.AM)

uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Biorąc pod uwagę ww. uzgodnienia oraz uwarunkowania określone zgodnie z art. 49 ww. ustawy, Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji  „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu wynika z faktu, iż planowana realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i stanowi niewielką modyfikację przyjętego dokumentu.

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 14.05.2019 r.

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 14.05.2019 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 14.05.2019 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 10.05.2019 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 7.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

Załącznik nr_3 Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr_4 Wykaz osoób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia

Załącznik nr_5 Opis źródeł danych

Załącznik nr_6 Wzór umowy

Załącznik nr_7 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Ogłoszenie o wyniku postępowania – Część I Materiały biurowe
Ogłoszenie o wyniku postępowania – Część II Materiały eksploatacyjne


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

Szacowanie wartości zamówienia –
„Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Szacowanie wartości zamówienia


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1a_Formularz ofertowy

Załącznik nr 1b_Formularz ofertowy.xls

Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

Załącznik nr_3 Wykaz usług

Załącznik nr_4a Wzór umowy na materiały biurowe

Załącznik nr_4b Wzór umowy na materiały eksploatacyjne

Załącznik nr_5 Wykaz i specyfikacja materiałów biurowych

Załącznik nr_6 Wykaz i specyfikacja materiałów eksploatacyjnych

Załącznik nr_7 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na „Obsługę prawną Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Informacja o wyniku naboru na stanowisko
Specjalisty w Zespole ds. projektów Europejskiego Funduszu Społecznego


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Obsługę prawną Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 08.02.2019 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 07.02.2019 r.

Odpowiedź na wniosek z dnia 05.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

Załącznik nr_3 Wykaz usług

Załącznik nr_4 Wykaz osób

Załącznik nr_5 Wzór umowy

Załącznik nr_6 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr_7 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników
Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na „Opiekę informatyczną i techniczną sprzętu komputerowego i oprogramowania
dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników
Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

Załącznik nr_3 Wzór umowy

Załącznik nr_4 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr_5 Klauzula informacyjna


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

„Opiekę informatyczną i techniczną sprzętu komputerowego i oprogramowania
dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 17.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

Załącznik nr_3 Wykaz usług

Załącznik nr_4 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr_5 Wzór umowy

Załącznik nr_6 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr_7 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na „Obsługę księgową oraz kadrowo-płacową
Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informuje,
że nabór kandydatów do pracy na stanowisko: Specjalista – umowa na zastępstwo,
został wydłużowy do dnia 4 lutego 2019 r. (do godz. 15:00).


Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

Nazwa stanowiska Wymiar czasu pracy Liczba etatów Numer naboru
Specjalista 1/1 etatu 1 1/2019
Specjalista 1/1 etatu 1 umowa na zastępstwo

Termin składania ofert: do 21 stycznia 2019 r. (do godz. 15:00)
Wymagania oraz zakresy zadań osób zatrudnionych na powyższym stanowisku można znaleźć w załącznikach.
 

Oferta kandydata musi zawierać:

  • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
  • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające wymagany staż pracy,
  • oświadczenia (wg wzoru zamieszczonego poniżej)

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Biuro Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
90-514 Łódź, al. Kościuszki 59/61 (VI p.)
w terminie do dnia: 21 stycznia 2019 roku (do godz. 15:00).

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Sekretariatu Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

specjalista_umowa na zastępstwo_lom
wzor-oswiadczenia_nabor_lom

Wielkość czcionki
Kontrast