Ogłoszenia – Archiwum 2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Obsługę księgową oraz kadrowo-płacową Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr_3 Oświadczenie o niekaralności
Załącznik nr_4 Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia
Załącznik nr_5 Wzór umowy
Załącznik nr_6 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr_7 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Świadczenie usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych
w sieci telefonii stacjonarnej”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na „Świadczenie usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych
w sieci telefonii stacjonarnej

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_formularz ofertowy
Załącznik nr 2_oświadczenie
Załącznik nr 3_Klauzula informacyjna


Informacja o wyniku naboru na stanowisko
Specjalisty ds. projektów międzynarodowych


OGŁOSZENIE
Konsultacje założeń dla projektu SUMP dla ŁOM!

Trwają prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego z perspektywą do 2030 i 2040 r. To ważny dokument, który wskaże kierunki rozwoju komunikacji i transportu publicznego w ŁOM. Dostępne są już założenia Planu. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem i składania uwag.

Prace nad Planem to złożony i wieloetapowy proces, w którym bardzo istotny jest głos mieszkańców, organizacji społecznych i innych interesariuszy. Produktem kończącej się I fazy konsultacji społecznych są „Założenia dla projektu SUMP ŁOM”. Zawierają one podstawowe informacje na temat tego, co finalnie wejdzie w zakres Planu: podsumowanie i wnioski z etapu diagnostycznego, planowaną strukturę ostatecznego dokumentu, zestawienie dobrych praktyk oraz dotychczas zgłoszone uwagi podczas I fazy konsultacji.

Dokument dostępny jest tutaj: Założenia dla projektu SUMP dla ŁOM

Zachęcamy do zapoznania się z Założeniami oraz zgłaszania uwag poprzez formularz online https://forms.office.com/e/EyVkKuyvMG lub osobiście w biurze Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przy Al. Kościuszki 59/61, (VI p.), 90-514 w Łodzi, w godzinach 9.00-15.00.

Termin zgłaszania uwag – 31.10.2023 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji, które rozpoczną się już w listopadzie i skupią się na wstępnym projekcie SUMP ŁOM.


Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informuje, że nabór kandydatów do pracy na stanowisko
Specjalista/Specjalistka ds. projektów międzynarodowych
zostaje wydłużony do dnia: 27 października 2023 roku.


Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

Nazwa stanowiska Wymiar czasu pracy Liczba etatów Numer naboru
Specjalista/Specjalistka
ds. projektów międzynarodowych
1/1 etatu 1 Umowa o pracę

 Termin składania ofert: do 13 październik 2023 r.

Wymagania oraz zakresy zadań osób zatrudnionych na powyższym stanowisku można znaleźć w załącznikach.

Oferta kandydata musi zawierać:
* CV wraz z listem motywacyjnym
* kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
* kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające wymagany staż pracy,
* oświadczenia (wg wzoru zamieszczonego poniżej)

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: biuro@lom.lodz.pl z dopiskiem: „Nabór 1/2023” w terminie do dnia: 13 października 2023 roku.

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu.
Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Rekrutacja prowadzona jest w trybie zdalnym.

Specjalista/Specjalistka ds. projektów międzynarodowych
Wzór-oświadczenia_nabor_lom


OGŁOSZENIE
O ODWOŁANIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
„Wykonanie audytu, rozbudowy i aktualizacji strony www.lom.lodz.pl
dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Ogłoszenie


Ogłoszenie
o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.
„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030
(z perspektywą do 2040)”

oraz sporządzenia
prognozy jego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (z perspektywą do 2040)” oraz sporządzenia prognozy jego oddziaływania na środowisko. Przedmiotem tego dokumentu będzie koncepcja zintegrowanego i zrównoważonego planowania mobilności, mająca na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz obniżenie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Głównym celem dokumentu będzie zidentyfikowanie działań i wskaźników, prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na korzystanie ze środków indywidualnego transportu samochodowego, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału przyjaznych dla środowiska środków transportu zbiorowego, a także form aktywnej mobilności.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone:

  • pisemnie lub ustnie w biurze Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny – Kościuszki 59/61, 90-514 Łódź;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: biuro@lom.lodz.pl wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do SUMP ŁOM” lub przez formularz elektroniczny: https://forms.office.com/e/WkjTsvwjaz.

Termin zgłaszania wniosków – 5.07.2023 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy oraz treść wniosku. Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Informacja o projekcie dokumentu Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (z perspektywą do 2040) i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości.

Zarząd Stowarzyszenia ŁOM


Rozpoczynamy badania preferencji komunikacyjnych
w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

Rozpoczynamy badania preferencji komunikacyjnych, które będą prowadzone w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (z perspektywą 2040) (w skrócie: SUMP dla ŁOM).

Mieszkańcy Łodzi oraz powiatu brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego oraz zgierskiego zostaną zapytani o to skąd i dokąd podróżują i z jakiego środka transportu korzystają.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wywiadzie, gdy zadzwoni do Ciebie ankieter.
Ankieta dla mieszkańców ŁOM w formie internetowej dostępna jest także: TUTAJ aktywana do 30.06.2023 r.

Dodatkowo dla młodzieży szkolnej oraz ich rodziców zostały przygotowane dedykowane ankiety, które znajdują się pod adresami:
Link do ankiety dla uczniów: TUTAJ aktywna do  końca roku szkolnego, tj. 23.06.2023 r.
Link do ankiety dla rodziców: TUTAJ aktywna do  końca roku szkolnego, tj. 23.06.2023 r.

Wszystkie zebrane informacje będą anonimowe i przetwarzane wyłącznie do celów statystycznych w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Podstawową ideą tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest angażowanie mieszkańców, dając im możliwość wpływu na zmiany w ich lokalnym otoczeniu oraz wspólne wypracowywanie optymalnych rozwiązań we współpracy z władzami samorządowymi. Ten dokument będzie kluczowym narzędziem niezbędnym do ubiegania się o fundusze europejskie w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 na projekty z zakresu mobilności miejskiej.

Państwa zdanie jest dla nas niezmiernie ważne i stanowi niezbędny element w dalszych pracach nad Planem Mobilności i rozwojem zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym.

Badanie jest realizowane na zlecenie Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przez konsorcjum firm: Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz A2P2 architecture & planning Monika Arczyńska z siedzibą w Gdańsku, w partnerstwie z Instytutem Badawczym IPC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Wykonanie audytu, rozbudowy i aktualizacji strony
www.lom.lodz.pl
dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr_3 Wzór umowy
Załącznik nr_4 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr_5 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników
Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników
Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr_3 Wzór umowy
Załącznik nr_4 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr_5 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Obsługę prawną Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Obsługę prawną Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr_3 Wykaz osób
Załącznik nr_4 Wzór umowy
Załącznik nr_5 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr_6 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Świadczenie usług wsparcia technicznego oraz dostępu do oprogramowania
oraz zapewnienie i utrzymanie zasobów informatycznych Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny (SŁOM)”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Obsługę księgową oraz kadrowo-płacową Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Świadczenie usług wsparcia technicznego oraz dostępu do oprogramowania
oraz zapewnienie i utrzymanie zasobów informatycznych Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny (SŁOM)”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 09.01.2023 r.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr_3 Wykaz usług
Załącznik nr_4 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr_5 Wzór umowy
Załącznik nr_6 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr_7 Klauzula informacyjna

Wielkość czcionki
Kontrast