Ogłoszenia – Archiwum 2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Obsługę księgową oraz kadrowo-płacową Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr_3 Oświadczenie o niekaralności
Załącznik nr_4 Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia
Załącznik nr_5 Wzór umowy
Załącznik nr_6 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr_7 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Świadczenie usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych
w sieci telefonii stacjonarnej”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na „Świadczenie usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych
w sieci telefonii stacjonarnej

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 14.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_formularz ofertowy
Załącznik nr 2_oświadczenie
Załącznik nr 3_Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu BHP dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu BHP dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Wzór umowy
Załącznik nr_3 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr_4 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE
o naborze Partnerów do prac Komitetu Doradczego
Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny na lata 2021-2027

Na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 17/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia Regulaminu Komitetu Doradczego Stowarzyszenia oraz ogłoszenia otwartego naboru kandydatów na członków Komitetu i zapisów Umowy Partnerstwa, a także pozostając w zgodzie z art. 34 ust. 15 pkt 6 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (ustawa wdrożeniowa) i Wytycznymi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027, zapraszamy przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawicieli podmiotów społeczno-gospodarczych działających na rzecz ochrony środowiska, odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji lub innych podmiotów stanowiących potencjalne partnerstwa społeczno-gospodarcze z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM), do zgłaszania Kandydatów na Członków Komitetu Doradczego Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny na lata 2021-2027.
Zasady działania oraz wyznaczania składu Komitetu Doradczego określone zostały w Regulaminie, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W ramach współpracy z Partnerami liczymy przede wszystkim na zaangażowanie merytoryczne w realizację zadań w zakresie przygotowania i wdrażania dokumentów strategicznych dla obszaru ŁOM (w szczególności Strategii ZIT oraz strategii ponadlokalnej). Zależy nam na uspołecznionym charakterze ww. dokumentów, skonsultowanych z interesariuszami i przedstawicielami społeczności ŁOM.

Obecny kształt polityki spójności UE , a także aktualny etap prac nad Strategią ZIT i  zidentyfikowane potrzeby Członków SŁOM wskazują na konieczność koncentracji na następujących obszarach tematycznych:

  • rozwój zrównoważonego transportu publicznego łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny,
  • poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym, szczególnie w zakresie jakości powietrza, ochrony bioróżnorodności i gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • adaptacja do zmian klimatu
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;
  • zwiększenie efektywności energetycznej w obszarze funkcjonalnym,
  • gospodarka wodna,
  • rozwój dziedzictwa kulturowego i promowanie walorów turystycznych,
  • rozwój usług w zakresie integracji społecznej, usług społecznych i zdrowotnych.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r. wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na Członka Komitetu Doradczego wraz z oświadczeniem podmiotu delegującego Kandydata do prac Komitetu Doradczego.

Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@lom.lodz.pl wpisując w tytule „Zgłoszenie – Członek Komitetu Doradczego SŁOM 2021-2027”, załączając wymagane dokumenty w formie skanu.

Zgłoszenia przesłane po terminie lub bez wymaganych załączników pozostaną bez rozpatrzenia.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu (42) 233 54 90 lub e- mail: biuro@lom.lodz.pl.

Załączniki:
1. Regulaminu Komitetu Doradczego Stowarzyszenia,
2. Formularz zgłoszeniowy na Członka Komitetu Doradczego,
3. Oświadczenie podmiotu reprezentowanego przez kandydata na Członka Komitetu Doradczego.


ROZEZNANIE RYNKU NA WYKONANIE USŁUGI CATERINGOWEJ

W celu ustalenia wartości zamówienia dot. usługi cateringowej, zwracam się z prośbą o podanie ceny wykonania przedmiotu zamówienia obejmującego usługę cateringową w czasie warsztatu organizowanego przez Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują poniżej

 Warunki wykonania usługi
Formularz ofertowy „Wykonanie usługi cateringowej”


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
Opracowanie dokumentu pn. „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (z perspektywą do 2040)”.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się pod linkiem


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe tekst jednolity z dnia 12.10.2022 r.
Komunikat o zmianie warunku udziału i terminie składania ofert
Odpowiedź na pytanie z dnia 11.10.2022 r.
Odpowiedź na pytanie z dnia 17.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2_Warunki realizacji szkolenia
Załącznik nr 3_Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr 4_Wzór umowy
Załącznik nr 5_Wzór umowy  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 6_Zakres programowy szkolenia
Załącznik nr 7_Wzór Arkusza Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS)
Załącznik nr 8_Wzór raportu ewaluacyjnego
Załącznik nr_9 Klauzula informacyjna


INFORMACJA
o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz.1029)

RADA STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY

podaje do publicznej wiadomości

informację, iż odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy. W związku z powyższym, Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 14 września 2022 r. wystąpiło z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

W odpowiedzi na wniosek:

– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w piśmie z dnia 20 września 2022 r.  (znak: WOOŚ.411.344.2022.MGw),

– Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w piśmie z dnia 15 września 2022 r. (znak: ŁPWIS.NSOZNS.9022.460.2022.AK)

uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Biorąc pod uwagę ww. uzgodnienia oraz uwarunkowania określone zgodnie z art. 49 ww. ustawy, Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji  „Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+”.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu wynika z faktu, iż planowana realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i stanowi niewielką modyfikację przyjętego dokumentu.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
Szacowanie wartości zamówienia – na opracowanie dokumentu o nazwie:
„Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (z perspektywą do 2040)”

W związku z planowanym wszczęciem przez Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na opracowaniu dokumentu o nazwie: „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2030 (z perspektywą do 2040)”, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, zapraszamy do składania propozycji cen za wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego art. 66, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ma ono na celu wyłącznie oszacowanie wartości zamówienia w związku z planowanym zamówieniem publicznym.

Oferty należy składać drogą elektroniczną do 26 września 2022 r. na adres: biuro@lom.lodz.pl z tematem wiadomości „Szacowanie wartości – SUMP”.

Przed złożeniem propozycji ceny należy zapoznać się z załącznikami:
Załącznik nr 1_Opisem przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2_Informacja o cenie


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
Szacowanie wartości zamówienia –
„Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Szacowanie wartości zamówienia


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAMÓWIENIE  na
„Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się pod linkiem


INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU

W nawiązaniu do poniższego OBWIESZCZENIA
Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027,

Informuję, iż uwagi i wnioski należy składać w terminie do 5 lipca 2022 r.


OBWIESZCZENIE
Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Na podstawie Uchwały nr 3/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027 oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. 1029) informuje się:

o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027.

Założenia do dokumentu oraz formularz uwag dostępne są poniżej
oraz do wglądu w siedzibie Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
Al. Kościuszki 59/61 w Łodzi w godzinach pracy Biura.

Uwagi i wnioski należy składać na formularzu uwag i wniosków, wpisując w tytule korespondencji
„Uwagi i wnioski do Strategii ZIT 2021-2027”, za pośrednictwem:
1. poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@lom.lodz.pl
2. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:
Biuro Stowarzyszenia
Łódzki Obszar Metropolitalny
Al. Kościuszki 59/61
90-514 Łódź
3. w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, 90-514 Łódź, Al. Kościuszki 59/61,
w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia na stronie internetowej (tj.: 22 czerwca 2022 r.)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Informacja o przyjęciu projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027 i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości.

Zarząd Stowarzyszenia ŁOM

  1. Założenia Strategii ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027
  2. Formularz uwag i wniosków

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na 

Szacowanie wartości zamówienia –
„Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Szacowanie wartości zamówienia


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Świadczenie usług wsparcia technicznego oraz dostępu do oprogramowania
oraz zapewnienie i utrzymanie zasobów informatycznych Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny (SŁOM)”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Świadczenie usług wsparcia technicznego oraz dostępu do oprogramowania
oraz zapewnienie i utrzymanie zasobów informatycznych Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny (SŁOM)”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr_3 Wykaz usług
Załącznik nr_4 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr_5 Wzór umowy
Załącznik nr_6 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr_7 Klauzula informacyjna

Wielkość czcionki
Kontrast