Dokumenty

 

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefsi-01

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027

W trakcie ostatnich dwóch lat zostały opracowane dokumenty:
I. Na podstawie wyników przeprowadzonej diagnozy obejmującej stan systemu transportowego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wraz z analizą strategicznych uwarunkowań jego rozwoju, jak również prognozy rozwoju systemu transportowego oraz zjawisk mobilności (foresight strategiczny), sformułowane zostały kierunki i cele rozwoju zrównoważonej mobilności, do pobrania plik:

II. Diagnoza strategiczna ŁOM


STRATEGIA ZIT

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategia ZIT) przyjęta uchwałą nr 12/2022 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 29 września 2022 r.

DOKUMENTY PROGRAMOWE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

ROCZNE PLANY DZIAŁANIA EFS

Roczne Plany Działania na 2020 rok dla Osi VIII i IX

WYTYCZNE

Aktualnie obowiązujące wytyczne znajdują się na stronie internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/# oraz http://www.rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami

Kwalifikowalność wydatków

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)

 

Wybór projektów

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Partnerstwo

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

Promocja projektu

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Rewitalizacja

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Równość szans

Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Rynek pracy

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Włączenie społeczne

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020

Zdrowie

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

Sprawozdawczość

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

DOKUMENTY POMOCNICZE

Rozporządzenia dotyczące udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 są dostępne na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Zasady przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Definicje wskaźników i listy wskaźników w RPO WŁ

Materiał pomocniczy przy pomocy publicznej w zakresie wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii wraz załącznikami:
– załącznik nr 1 – Kalkulator – inwestycja referencyjna – pomoc publiczna
– załącznik nr 2 – Instalacje referencyjne_OZE_CHP_raport_finalny.pdf

skan zapytania do Ministerstwa Rozwoju i odpowiedzi w zakresie instalacji działających w systemie on-grid

skan pisma Ministerstwa Rozwoju w zakresie prosumentów i pomocy publicznej

Lista kontrolna dla projektów z pomocą publiczną opartych o rozporządzenie Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. dotycząca pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Lista kontrolna dla projektów z pomocą publiczną opartych o rozporządzenie Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. dotycząca pomocy regionalnej

Lista kontrolna dla projektów z pomocą publiczną opartych o rozporządzenie Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. dotycząca pomocy na infrastrukturę lokalną

Lista kontrolna dla projektów z pomocą publiczną opartych o rozporządzenie Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. dotycząca pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną


WERSJE ARCHIWALNE

Wielkość czcionki
Kontrast