Dokumenty

 

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefsi-01

STRATEGIA ZIT

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategia ZIT) przyjęta uchwałą nr 4/2019 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 9 maja 2019 r.

DOKUMENTY PROGRAMOWE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

ROCZNE PLANY DZIAŁANIA EFS

Roczne Plany Działania na 2020 rok dla Osi VIII i IX

WYTYCZNE

Aktualnie obowiązujące wytyczne znajdują się na stronie internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/# oraz http://www.rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami

Kwalifikowalność wydatków

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Dokument obowiązujący od dnia 09.09.2019 r.

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)
Dokument obowiązuje od 04.08.2017 r.

Wybór projektów

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
Dokument obowiązujący od dnia 30.03.2017 r.

Partnerstwo

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020
Dokument obowiązujący od dnia 28.10.2015 r.

Promocja projektu

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
Dokument obowiązujący od dnia 03.11.2016 r.

Rewitalizacja

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
Dokument obowiązujący od dnia 02.08.2016 r.

Równość szans

Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
Dokument obowiązujący od dnia 22.04.2015 r.

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
Dokument obowiązujący od dnia 08.05.2015 r.

Rynek pracy

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
Dokument obowiązujący od dnia 08.08.2019 r.

Włączenie społeczne

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020
Dokument obowiązujący od dnia 31.07.2019 r.

Zdrowie

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020
Dokument obowiązujący od dnia 21.06.2019 r.

Sprawozdawczość

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
Dokument obowiązujący od dnia 09.07.2018 r.

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020
Dokument obowiązujący od dnia 31.03.2017 r.

DOKUMENTY POMOCNICZE

Rozporządzenia dotyczące udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 są dostępne na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Zasady przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Definicje wskaźników i listy wskaźników w RPO WŁ obowiązujące od dnia 23 stycznia 2019 r.

Materiał pomocniczy przy pomocy publicznej w zakresie wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii wraz załącznikami:
– załącznik nr 1 – Kalkulator – inwestycja referencyjna – pomoc publiczna
– załącznik nr 2 – Instalacje referencyjne_OZE_CHP_raport_finalny.pdf

Lista kontrolna dla projektów z pomocą publiczną opartych o rozporządzenie Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. dotycząca pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Lista kontrolna dla projektów z pomocą publiczną opartych o rozporządzenie Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. dotycząca pomocy regionalnej

Lista kontrolna dla projektów z pomocą publiczną opartych o rozporządzenie Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. dotycząca pomocy na infrastrukturę lokalną

Lista kontrolna dla projektów z pomocą publiczną opartych o rozporządzenie Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. dotycząca pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną


WERSJE ARCHIWALNE

Wielkość czcionki
Kontrast