Strategia ZIT

W dn. 16 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 1673/16 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).
Aktualizacja Strategii została przyjęta uchwałą nr 7/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 21 listopada 2016 r. oraz przekazana Instytucji Zarządzającej RPO WŁ celem zaopiniowania. Po dokonaniu przez Instytucję Zarządzającą weryfikacji zapisów dokumentu, wydano pozytywną opinię w zakresie możliwości finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 inwestycji wskazanych w Strategii.

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – Archiwum

Accessibility
Zamknij Zamknij