Strategia ZIT

W dn. 22 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr 5/2018, Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przyjęła aktualizację Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).

Dokument został przekazany Instytucji Zarządzającej RPO WŁ celem zaopiniowania. Po dokonaniu przez Instytucję Zarządzającą weryfikacji zapisów dokumentu, wydano pozytywną opinię w zakresie możliwości finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 inwestycji wskazanych w Strategii. W dn. 3 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 957/18 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – Archiwum

Accessibility
Zamknij Zamknij