Strategia ZIT

W dn. 30 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr 10/2017, Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przyjęła aktualizację Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+(Strategii ZIT).

Dokument został przekazany Instytucji Zarządzającej RPO WŁ celem zaopiniowania. Po dokonaniu przez Instytucję Zarządzającą weryfikacji zapisów dokumentu, wydano pozytywną opinię w zakresie możliwości finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 inwestycji wskazanych w Strategii. W dn. 18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 940/17 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – Archiwum

Accessibility
Zamknij Zamknij