IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl-800

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
W RAMACH RPO WŁ 2014-2020

IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 4/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabór dla projektu:

”Brzeziny – miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY”,
planowanego do złożenia przez Miasto Brzeziny,

nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-001/16,

znajdujący się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r.

DOKUMENTY:

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Załączniki do wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

 

MATERIAŁY POMOCNICZE:

– Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1170/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dokument wraz z załącznikami oraz opis wprowadzonych zmian jest dostępny pod adresem: http://www.rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1179-przyjecie-zmian-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-rpo-wl-na-lata-2014-2020

– Załącznik nr 4 do Uchwały nr 1170/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 września
2016 r. w sprawie zdefiniowania wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ustalenia listy wskaźników dodatkowych oraz ich zdefiniowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/item/1150-definicja-i-lista-wskaznikow,

– Wytyczne, których znajomość wymagana jest do naboru, wskazane są w Instrukcji wypełniania wniosku i są dostępne na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”,

– rozporządzenia dotyczące udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 są dostępne na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”,

– „Siatki analityczne dotyczące zastosowania zasad pomocy państwa do finansowania projektów infrastrukturalnych” dostępne na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/906-siatki-analityczne-dotyczacezastosowania-zasady-pomocy-panstwa-do-finansowania-porjektow-infrastrukturalnych,

– Materiał pomocniczy przy pomocy publicznej z zakresie wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii wraz z załącznikami, dostępne na stronie internetowej: http://www.lom.lodz.pl/dokumenty/ pod hasłem: dokumenty pomocnicze,

– „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/822-poradnik-przygotowania-inwestycji-z-uwzglednieniem-zmian-klimatu-ich-lagodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odpornosci-na-kleski-zywiolowe,

– „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020” dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/789-realizacja-zasady-rownosci-szans-i niedyskryminacji-w-tym-dostepnosci-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami,

– „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych
z Funduszy Europejskich 2014-2020. Poradnik dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania”. Poradnik dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/966-poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-projektach-finansowanych-z-funduszy-europejskich-2014-2020.

 

 

Skills

Posted on

30.09.2016

Wielkość czcionki
Kontrast