Ogłoszenia – Archiwum 2021

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu BHP dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu BHP dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Wzór umowy
Załącznik nr_3 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr_4 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Przygotowanie i przeprowadzenie 3 warsztatów, z zakresu zrównoważonej
mobilności metropolitalnej, adaptacji do zmian klimatu oraz włączenia społecznego”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Informacja o wyniku naboru na stanowisko
Specjalisty w Zespole ds. projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Dotyczy postępowania na
„Przygotowanie i przeprowadzenie 3 warsztatów, z zakresu zrównoważonej
mobilności metropolitalnej, adaptacji do zmian klimatu oraz włączenia społecznego”

Lista przeprowadzenia prezentacji_wersja 02
Lista przeprowadzenia prezentacji


Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

Nazwa stanowiska Wymiar czasu pracy Liczba etatów Numer naboru
Specjalista w Zespole ds. projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1/1 etatu 1

1/2021

 Termin składania ofert: do 14 maja 2021 r. (do godz. 15:00)

Wymagania oraz zakresy zadań osób zatrudnionych na powyższym stanowisku można znaleźć w załącznikach.
Oferta kandydata musi zawierać:
* CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
* kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
* kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające wymagany staż pracy,
* oświadczenia (wg wzoru zamieszczonego poniżej)

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 1/2021” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Biuro Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
90-514 Łódź, al. Kościuszki 59/61 (VI p.)
w terminie do dnia: 14 maja 2021 roku (do godz. 15:00).

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Sekretariatu Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

specjalista-w-zespole-ds-projektow-efrr
wzor-oswiadczenia_nabor_lom


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Przygotowanie i przeprowadzenie 3 warsztatów, z zakresu zrównoważonej
mobilności metropolitalnej, adaptacji do zmian klimatu oraz włączenia społecznego”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie 2 z dnia 07.05.2021
Odpowiedź na pytanie 1 z dnia 07.05.2021

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr_1 Formularz ofertowy
Załącznik nr_2a Doświadczenie_Wykaz usług
Załącznik nr_2b Doświadczenie_Wykaz osób
Załącznik nr_3 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr_4 Wzór umowy
Załącznik nr_5 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr_6 Wzór raportu końcowego
Załącznik nr_7 Klauzula informacyjna


Rozeznanie rynku szacowanie wartości zamówienia
na
„Przygotowanie i przeprowadzenie 3 warsztatów, z zakresu zrównoważonej
mobilności metropolitalnej, adaptacji do zmian klimatu oraz włączenia społecznego”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Raport


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych
dla pracowników biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych
dla pracowników biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu publicznym
Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników
Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Ogłoszenie o wyniku postępowania


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Obsługę prawną Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników
Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr_3 Wzór umowy
Załącznik nr_4 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr_5 Klauzula informacyjna


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Obsługę prawną Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Odpowiedź na pytanie z dnia 16.02.2021
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr_3 Wykaz osób
Załącznik nr_4 Wzór umowy
Załącznik nr_5 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr_6 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Świadczenie usług wsparcia technicznego oraz dostępu do oprogramowania
oraz zapewnienie i utrzymanie zasobów informatycznych Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny (SŁOM)”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Świadczenie usług wsparcia technicznego oraz dostępu do oprogramowania
oraz zapewnienie i utrzymanie zasobów informatycznych Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny (SŁOM)”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr_3 Wykaz usług
Załącznik nr_4 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr_5 Wzór umowy
Załącznik nr_6 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr_7 Klauzula informacyjna


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu BHP dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na
„Obsługę księgową oraz kadrowo-płacową Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  na
„Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu BHP dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik nr_2 Wzór umowy
Załącznik nr_3 Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr_4 Klauzula informacyjna

Wielkość czcionki
Kontrast