Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 ogłoszony w dniu 31 maja 2017 r. w ramach Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT

LOGOTYPY_KOL_EFS_pl-800

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17  w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”
Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:

 1. rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom
 2. rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb

Wsparcie musi być realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada świadczenie co najmniej jednej z następujących form pomocy z katalogu usług:

 • pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach placówek wsparcia dziennego
 • opiekuńczych
 • usług asystenckich
 • usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych

na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu.
Ponadto w ramach kompleksowości projektu można rozwijać działania uzupełniające usługi społeczne tj:

 • działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi.
 • usługi prawne, informacyjne i doradcze,
 • tworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu sprzętu wspomagającego lub pielęgnacyjnego,
 • usługi dowożenia posiłków,
 • transport,
 • teleopieka i systemy przywoławcze.

Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  10 012 643,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi:
– w przypadku realizacji pierwszego typu projektu – 95,00%,
– w przypadku realizacji drugiego typu projektu – 90,00%,
– w przypadku realizacji zarówno pierwszego jak i drugiego typu projektu – 90,00%.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
 • Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Podmioty lecznicze.

Grupa docelowa:
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

 • osoby niesamodzielne,
 • dzieci i młodzież do 18  roku życia zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przypadku usług w placówkach wsparcia dziennego,
 • otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych oraz opiekunowie i rodziny dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób niesamodzielnych .

Termin składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 30 czerwca 2017 r. do 17 lipca 2017 r

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę złożenia wersji papierowej dokumentu.
Jeżeli wniosek zostanie nadany za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego (zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego) w przypadku, gdy wpłynie on do IOK:
1.         w czasie określonym powyżej jako termin naboru, za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu przesyłki do IOK,
2.         po dacie zakończenia naboru, za termin złożenia wniosku uznawana będzie data jego nadania – data stempla pocztowego.

W pozostałych przypadkach za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wniosku do IOK

Termin ogłoszenia wyników:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2017r.

Sposób składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów należy składać w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz formie elektronicznej (w formacie xls lub xlsx na płycie CD lub DVD) zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Miejsce składania wniosków:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź

 • osobiście lub przez posłańca w Punkcie Informacyjnym

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
Pokój 1.03, 1.04, I piętro

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Numer naboru:
RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17

Informacje na temat konkursu:
Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej udziela:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS
Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00
Adres: ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź,
pok. 1.03 i 1.04
telefon: (42) 638 91 30/39
e-mail: rpo@wup.lodz.pl

W zakresie oceny zgodności ze Strategią ZIT pytania należy kierować na adres:

Biuro Stowarzyszenia  ŁOM,
Al. Kościuszki 59/61 (VI p),
90-514 Łódź,
nr tel.: (42) 233 54 90
fax: (42) 233 54 97, e-mail: biuro@lom.lodz.pl,
www: http://lom.lodz.pl.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami>>

Skills

Posted on

31.05.2017

Wielkość czcionki
Kontrast