Konkurs Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie IX.2.2 ogłoszony w dniu 25 sierpnia 2020 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20  w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”
Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT”

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

 1. rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym;
 2. rozwój usług placówek wsparcia dziennego dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom.

Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  14 001 884,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi:

 • w przypadku realizacji typu projektu „rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym” – 90,00%,
 • w przypadku realizacji typu projektu „rozwój usług placówek wsparcia dziennego dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom” – 95,00%,
 • w przypadku realizacji obu typów projektu – 90,00%.

Minimalna wartość dofinansowania projektu musi być wyższa niż 440 800,00 PLN.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Wnioskodawcami w niniejszym konkursie mogą być:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
 • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podmioty lecznicze.

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowią, w przypadku:

 1. usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służące zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym:
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 1. usług w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej:
 • dzieci i młodzież do 18[1] roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • otoczenie dzieci i młodzieży do 18 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży.

Organizacja konkursu:
Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w od 25.09.2020 r. godz. 00:00 do 05.10.2020 r. godz. 14:00.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.
Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. termin na złożenie wniosku zostanie zachowany, również w przypadku gdy wniosek wpłynie do WUP w Łodzi za pomocą generatora wniosków w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie tj. do dnia 19.10.2020 r. do godz. 14:00.
Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku do dnia 05.10.2020 r. do godz.14.00 było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z COVID-19. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie.
Ocena okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi leży w gestii IOK WUP.
Wniosek złożony za pomocą generatora wniosków pomiędzy dniem 05.10.2020 r. po godz. 14.00 a dniem 19.10.2020 r. do godz. 14.00, bez wymaganego załącznika wyjaśniającego powód  nie złożenia wniosku w pierwotnym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.
Termin ogłoszenia wyników:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2021 r.

Sposób składania wniosków:
Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 694).
Zmiany w procedurze odwoławczej spowodowane wystąpieniem  pandemii COVID-19 obowiązują w okresie przewidzianym w art. 35 ww. ustawy , tj. od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

Numer naboru:
RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20

Informacje na temat konkursu:
Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu:

 1. w zakresie oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji WUP w Łodzi udziela odpowiedzi na zapytania kierowane za pomocą Formularza kontaktowego pod adresem: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/kontakt
 2. w zakresie oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT udziela Biuro Stowarzyszenia ŁOM, w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: biuro@lom.lodz.pl.
 3. w zakresie kwestii technicznych działania generatora wniosków WUP w Łodzi udziela odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: generator@wup.lodz.pl.
Skills

Posted on

25.08.2020

Wielkość czcionki
Kontrast