Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20  w ramach:

Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie
Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości
Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT„.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

  1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej;

Wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane wyłącznie w formie stawki jednostkowej.
Stawka jednostkowa na samozatrudnienie, czyli rozpoczęcie działalności gospodarczej, wynosi w ramach niniejszego konkursu 23 050,00 zł.

  1. finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu obowiązkowych składek ZUS  i innych bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie pomostowe może być przyznane wyłącznie w kwocie netto.

  1. wsparcie szkoleniowe (indywidualne i grupowe):
  1. szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  2. pomoc w przygotowaniu biznesplanu.

Wsparcie szkoleniowe udzielane jest wyłącznie na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  3 106 779 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 97,00%,
Wymagana minimalna wartość projektu zgodnie z zapisami  SzOOP RPO WŁ 2014-2020 wynosi
500 000 PLN.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Wnioskodawcą w ramach Poddziałania VIII.3.3 w niniejszym konkursie mogą być:
wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupa docelowa:
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:
Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 2, weryfikowanym na etapie oceny formalno-merytorycznej, uczestnikami projektu są osoby zamieszkałe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze ŁOM, tj.: Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski.

Organizacja konkursu:
Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie 6 kwietnia 2020 r. godz. 00:00 do 6 maja 2020 r. godz. 14:00.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Termin ogłoszenia wyników:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2020 r.

Sposób składania wniosków:
Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami>>>

Wielkość czcionki
Kontrast