Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi społeczne)

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefs

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18  w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”
Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:

 1. rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom.
 2. rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (usługi społeczne).

Projekt zakłada świadczenie co najmniej jednej z następujących form pomocy z katalogu usług:

 • pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach placówek wsparcia dziennego
 • opiekuńczych
 • usług asystenckich
 • usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych

na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu.

W ramach kompleksowości projektu można dodatkowo rozwijać działania uzupełniające tj:
a)       działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi.
b)      usługi prawne, informacyjne i doradcze,
c)       usługi dowożenia posiłków,
d)      transport,
e)       teleopieka i systemy przywoławcze.

Wsparcie musi być realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  6 176 965 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi:

 • w przypadku realizacji pierwszego typu projektu – 95,00%,
 • w przypadku realizacji drugiego typu projektu– 90,00%,
 • w przypadku realizacji zarówno pierwszego jak i drugiego typu projektu – 90,00%.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
 • Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Podmioty lecznicze.

Usługi społeczne zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 są realizowane przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne. Dotyczy to zarówno wnioskodawcy, partnera jak i zleceniobiorcy usługi.

Grupa docelowa:
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte:

 • osoby niesamodzielne;
 • dzieci i młodzież do 18 [1] roku życia zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przypadku usług w placówkach wsparcia dziennego;
 • otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych oraz opiekunowie i rodziny dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób niesamodzielnych.

Organizacja konkursu:
Konkurs nie został podzielony na rundy.

Termin składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 16 kwietnia 2018 r. godz. 00:00 do 23 kwietnia 2018 r. godz. 14:00.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku  za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.
Po upływie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18, nabór w generatorze wniosków zostanie automatycznie zamknięty. Nie będzie zatem możliwości złożenia do WUP w Łodzi wniosku o dofinansowanie, który został przez wnioskodawcę przygotowany w okresie trwania naboru, ale nie został w terminie wysłany.

Termin ogłoszenia wyników:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2018r.

Sposób składania wniosków:
Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Numer naboru:
RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18

Informacje na temat konkursu:
Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej udziela:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS
Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00
Adres: ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź,
pok. 1.03 i 1.04
telefon: (42) 638 91 30/39
e-mail: rpo@wup.lodz.pl

W zakresie oceny zgodności ze Startegią ZIT pytania należy kierować na adres :

Biuro Stowarzyszenia ŁOM,
Adres: Al. Kościuszki 59/61 (VIp),
90-514 Łódź,
nr tel.: (42) 233 54 90
fax: (42) 233 54 97, e-mail: biuro@lom.lodz.pl

Informacje i wyjaśnienia dotyczące kwestii technicznych działania generatora wniosków udzielane są drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:
tel. (42) 638 91 80,
e-mail: generator@wup.lodz.pl


[1] Wyjątek stanowią placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie specjalistycznej, gdzie nie obowiązuje limit wiekowy
Skills

Posted on

16.03.2018

Wielkość czcionki
Kontrast