Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie VIII.3.3

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefs

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 w ramach:

Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”
Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości”
Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT”

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:
1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej.

2. finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
3. wsparcie szkoleniowo-doradcze:
a ) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu
c) doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością

Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  19 972 185 PLN.

  • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi  97,00%.
  • Wymagana minimalna wartość projektu zgodnie z zapisami  SzOOP RPO WŁ 2014-2020 wynosi
    500 000 PLN.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupa docelowa:
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby o niskich kwalifikacjach

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt. 1 (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).

Uwaga! Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu weryfikowanym na etapie oceny formalno-merytorycznej nr 5 uczestnikami projektu są osoby zamieszkałe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze ŁOM, tj.: Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski.

Termin składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 16 kwietnia 2018 r. godz. 00:00 do 23 kwietnia 2018 r. godz. 14:00.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku  za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.
Po upływie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18, nabór w generatorze wniosków zostanie automatycznie zamknięty. Nie będzie zatem możliwości złożenia do WUP w Łodzi wniosku o dofinansowanie, który został przez wnioskodawcę przygotowany w okresie trwania naboru, ale nie został w terminie wysłany.

Termin ogłoszenia wyników:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2018 rok.

Sposób składania wniosków:
Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu i składa za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r.

Numer konkursu:
RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18

Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS
Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00
Adres: ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź,
pok. 1.03 i 1.04
telefon: (42) 638 91 30/39
fax: (42) 636 77 97
e-mail: rpo@wup.lodz.pl

W zakresie oceny zgodności ze Strategią ZIT pytania należy kierować na adres :

Biuro Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
Adres: al. Kościuszki 59/61 (VI p.)
90-514 Łódź
telefon: (42) 233 54 90
fax: (42) 233 54 97
e-mail: biuro@lom.lodz.pl

Informacje i wyjaśnienia dotyczące kwestii technicznych działania generatora wniosków udzielane są drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: tel. (42) 638 91 80, e-mail: generator@wup.lodz.pl

Regulamin konkursu wraz z załącznikami>>

Skills

Posted on

16.03.2018

Wielkość czcionki
Kontrast