Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 ogłoszony w dniu 29 marca 2017 r. w ramach Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT

LOGOTYPY_KOL_EFS_pl-800

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”
Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:

1. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:

 1. instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna,
 2. instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia,
 3. instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny.

Wsparcie w projekcie powinno być kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji i zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

2. Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  26 523 330,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi:

 • 85,00% – projekty jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR),
 • 95,00% – pozostałe projekty.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej
 • podmioty ekonomii społecznej
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • przedsiębiorcy.

Grupa docelowa:
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy).

oraz

 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – o ile ich udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Termin składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 2 maja  do 15 maja 2017 roku.

Termin ogłoszenia wyników:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2017r.

Sposób składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów należy składać w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz formie elektronicznej (w formacie xls lub xlsx) zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Miejsce składania wniosków:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź

 • osobiście lub przez posłańca w Punkcie Informacyjnym

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
Pokój 1.03, 1.04, I piętro

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Numer naboru:
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17

Informacje na temat konkursu:
Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej udziela:

w zakresie oceny formalno-merytorycznej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS
Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00
Adres: ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź,
pok. 1.03 i 1.04
telefon: (42) 638 91 30/39
fax: (42) 636 77 97
e-mail: rpo@wup.lodz.pl

w zakresie oceny strategicznej:

Biuro Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
al. Kościuszki 59/61 (VI p.)
90-514 Łódź
telefon: (42) 233 54 90
fax: (42) 233 54 97
e-mail: biuro@lom.lodz.pl

Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Skills

Posted on

29.03.2017

Wielkość czcionki
Kontrast