OBWIESZCZENIE
Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Na podstawie Uchwały nr 3/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027 oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. 1029) informuje się:

o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027

Założenia do dokumentu oraz formularz uwag dostępne są na stronach www.lom.lodz.pl (Ogłoszenia)
oraz do wglądu w siedzibie Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
Al. Kościuszki 59/61 w Łodzi w godzinach pracy Biura.

Szczegóły dostępne w dziale Ogłoszenia

Wielkość czcionki
Kontrast