Zmiana do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 – obowiązuje od 25 kwietnia 2017 r.

LOGOTYPY_KOL_EFS_pl-800

W nawiązaniu do konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działania IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT” informujemy, że z uwagi na wykrycie oczywistych błędów we wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wymienionego wyżej konkursu skorygowano cel szczegółowy RPO WŁ dla Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” określonego w punkcie 3.1 oraz w zakładce „ZIT” umożliwiono formatowanie kolumn i wierszy.

Z uwagi na powyższe udostępniona zostaje 2 wersja wniosku o dofinansowanie.

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 25 kwietnia 2017 r.

Aktualny formularz wniosku o dofinansowanie >>

 

Skills

Posted on

25.04.2017

Wielkość czcionki
Kontrast