VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT

LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl-800

OGŁOSZENIE O NABORACH W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
W RAMACH RPO WŁ 2014-2020

VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 8/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabory dla projektów:

1. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2”
Wnioskodawca: Miasto Łódź
Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-006/16 – wezwanie

2. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3”
Wnioskodawca: Miasto Łódź
Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-007/16 – wezwanie

3. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5”
Wnioskodawca: Miasto Łódź
Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-008/16 – wezwanie

4. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6”
Wnioskodawca: Miasto Łódź
Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-009/16 – wezwanie

znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

DOKUMENTY:

Załączniki do wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

MATERIAŁY POMOCNICZE:

– Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1427/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dokument wraz z załącznikami oraz opis wprowadzonych zmian jest dostępny pod adresem: http://www.rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1302-przyjecie-zmian-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-rpo-wl-na-lata-2014-2020;

– Załącznik nr 6 do Uchwały nr 1170/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zdefiniowania wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ustalenia listy wskaźników dodatkowych oraz ich zdefiniowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/item/1150-definicja-i-lista-wskaznikow;

– Wytyczne, których znajomość wymagana jest do naboru, wskazane są w Instrukcji wypełniania wniosku i są dostępne na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”,

– „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/item/223-dokument-img

– Lista kontrolna dla projektów z pomocą publiczną opartych o rozporządzenie Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. dotycząca pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego dostępna na stronie: www.lom.lodz.pl,

– Lista kontrolna dla projektów z pomocą publiczną opartych o rozporządzenie Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. dotycząca pomocy regionalnej dostępna na stronie: www.lom.lodz.pl,

– Lista kontrolna dla projektów z pomocą publiczną opartych o rozporządzenie Komisji nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. dotycząca pomocy na infrastrukturę lokalną dostępna na stronie: www.lom.lodz.pl;

– Lista kontrolna dla projektów z pomocą publiczną opartych o rozporządzenie Komisji nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. dotycząca pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną dostępna na stronie: www.lom.lodz.pl;

– Rozporządzenia dotyczące udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 są dostępne na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”,

– „Siatki analityczne dotyczące zastosowania zasad pomocy państwa do finansowania projektów infrastrukturalnych” dostępne na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/906-siatki-analityczne-dotyczacezastosowania-zasady-pomocy-panstwa-do-finansowania-porjektow-infrastrukturalnych,

– „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/822-poradnik-przygotowania-inwestycji-z-uwzglednieniem-zmian-klimatu-ich-lagodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odpornosci-na-kleski-zywiolowe,

– „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020” dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/789-realizacja-zasady-rownosci-szans-i niedyskryminacji-w-tym-dostepnosci-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami,

– „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Poradnik dla osób realizujących projekty oraz  instytucji systemu wdrażania”. Poradnik dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/966-poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-projektach-finansowanych-z-funduszy-europejskich-2014-2020.

Skills

Posted on

28.04.2017

Wielkość czcionki
Kontrast