IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl-800

PONOWNE WEZWANIE DO NABORÓW OGŁOSZONYCH W DNIU 30.09.2016 R. W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPO WŁ 2014-2020 DLA PODDZIAŁANIA:

IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniu z dn. 30 września 2016 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

1.„Brzeziny – miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY”,

Wnioskodawca: Miasto Brzeziny

Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-001/16 – ponowne wezwanie

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 13 kwietnia 2017 r.

DOKUMENTY:

Załączniki do wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

MATERIAŁY POMOCNICZE:

– Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1674/16 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dokument wraz z załącznikami oraz opis wprowadzonych zmian jest dostępny pod adresem: http://rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/item/677-zmiany-w-szczegolowym-opisie-osi-priorytetowych-rpo-wl-na-lata-2014-2020

– Załącznik nr 4 do Uchwały nr 1170/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.09.2016 r. w sprawie zdefiniowania wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ustalenia listy wskaźników dodatkowych oraz ich zdefiniowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zmienioną uchwałą nr 1675/16 z dnia 16.12.2016 r. dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/item/1405-zarzad-wojewodztwa-lodzkiego-wprowadzil-zmiany-do-definicji-i-listy-wskaznikow-rpo-wl

– „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/item/223-dokument-img

– Wytyczne, których znajomość wymagana jest do naboru, wskazane są w Instrukcji wypełniania wniosku i są dostępne na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”;

– rozporządzenia dotyczące udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 są dostępne na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”;

– „Siatki analityczne dotyczące zastosowania zasad pomocy państwa do finansowania projektów infrastrukturalnych” opublikowane dnia 12.01.2017 r. na stronie internetowej: http://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1458-zmienione-siatki-analityczne-dotyczace-zastosowania-zasady-pomocy-panstwa-do-finansowania-glownych-sektorow-infrastruktury

oraz „Siatki analityczne dotyczące zastosowania zasad pomocy państwa do finansowania projektów infrastrukturalnych” opublikowane  dnia 12.05.2016 r. na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/906-siatki-analityczne-dotyczace-zastosowania-zasady-pomocy-panstwa-do-finansowania-porjektow-infrastrukturalnych

– Materiał pomocniczy przy pomocy publicznej w zakresie wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii wraz załącznikami dostępny na stronie internetowej: http://www.lom.lodz.pl/wp-content/uploads/Material_pomocniczy_IV_1_1_09_01_17.pdf Załączniki do materiału pomocniczego:

Załącznik nr 1 – Kalkulator – inwestycja referencyjna – pomoc publiczna

Załącznik nr 2 – Instalacje referencyjne_OZE_CHP_raport_finalny.pdf;

– skan zapytania do Ministerstwa Rozwoju i odpowiedzi w zakresie instalacji działających w systemie on-grid dostępny na stronie internetowej: http://www.lom.lodz.pl/wp-content/uploads/skan-pisma-dot.-instalacji-on-grid.pdf ;

– „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia
i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/822-poradnik-przygotowania-inwestycji-z-uwzglednieniem-zmian-klimatu-ich-lagodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odpornosci-na-kleski-zywiolowe

– „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020” dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/789-realizacja-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-tym-dostepnosci-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

– „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Poradnik dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania” dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/966-poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-projektach-finansowanych-z-funduszy-europejskich-2014-2020 .

Skills

Posted on

13.01.2017

Wielkość czcionki
Kontrast