27.01.2017 r. – Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Uchwała nr 1/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 dla Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 27 stycznia 2017 r. – Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 – Lista ocenionych projektów

Uchwała nr 2/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 dla Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 27 stycznia 2017 r. – Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 -Lista ocenionych projektów

Skills

Posted on

30.01.2017

Wielkość czcionki
Kontrast