Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19  w ramach:

Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”
Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”
Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:
1.    dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej;
Wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane wyłącznie w formie stawki jednostkowej.
Stawka jednostkowa na samozatrudnienie czyli rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach niniejszego konkursu wynosi 23 050,00 zł.
2.    finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu obowiązkowych składek ZUS  i innych bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Wsparcie pomostowe może być przyznane wyłącznie w kwocie netto.
3.    wsparcie szkoleniowo-doradcze:
a)    szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b)    pomoc w przygotowaniu biznesplanu.

Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  2 704 433 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 97,00%,
Wymagana minimalna wartość projektu zgodnie z zapisami  SzOOP RPO WŁ 2014-2020 wynosi
500 000 PLN.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Wnioskodawcą w ramach Poddziałania VIII.3.3 w niniejszym konkursie mogą być:
wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupa docelowa:
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

  1. Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
  • osoby  w wieku 50 lat i więcej
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Organizacja konkursu:
Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 16 lipca 2019 r. godz. 00:00 do 31 lipca 2019 r. godz. 14:00.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Termin ogłoszenia wyników:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad/grudzień 2019 r.

Sposób składania wniosków:
Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Numer naboru:
RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19

Informacje na temat konkursu:
Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu:

1. w zakresie oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji WUP w Łodzi udziela odpowiedzi na zapytania kierowane za pomocą Formularza kontaktowego pod adresem: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/kontakt

2. w zakresie oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT udziela Biuro Stowarzyszenia ŁOM, w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: biuro@lom.lodz.pl.

3. w zakresie kwestii technicznych działania generatora wniosków WUP w Łodzi udziela odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: generator@wup.lodz.pl.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami>>>

Wielkość czcionki
Kontrast