Ogłoszenia – Archiwum 2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu na „Świadczenie usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe na internet i telefony – biuro SŁOM

Załącznik 1 – oferta

Załącznik 2 – oświadczenie

 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość netto przekracza równowartość w złotych 30.000 EURO
I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
NIP 725-207-66-21
Łódź 90-926, ul. Piotrkowska 104
Tel. 42 638-46-20
Fax 42 638-46-19
e-mail: biuro@lom.lodz.pl

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Obsługa księgowa Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Odpowiedź na pytania z dnia 29.12.2015 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Obsługa księgowa Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi

SIWZ – obsługa księgowa SŁOM

Załącznik – obsługa księgowa

Umowa – obsługa księgowa SŁOM

 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość netto przekracza równowartość w złotych 30.000 EURO
I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
NIP 725-207-66-21
Łódź 90-926, ul. Piotrkowska 104
Tel. 42 638-46-20
Fax 42 638-46-19
e-mail: biuro@lom.lodz.pl

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Obsługa prawna Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Odpowiedź na pytania z dnia 29.12.2015 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 30.12.2015 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: obsługa prawna Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi

SIWZ – obsluga prawna SŁOM

Załącznik – obsluga prawna

Umowa – obsluga prawna SŁOM

 


 

 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, ogłasza nabory kandydatów do pracy na stanowiska:

Nazwa stanowiska Wymiar czasu pracy Liczba etatów Numer naboru
KoordynatorZespołu ds. projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1/1 etatu 1 9/2015
Specjalista w Zespole ds. projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1/1 etatu 3 10/2015

Termin składania ofert: do 8 stycznia 2016 r. (do godz. 16)

 

Wymagania oraz zakresy zadań osób zatrudnionych na powyższych stanowiskach można znaleźć w załącznikach.

Oferta kandydata musi zawierać:

  • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
  • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające wymagany staż pracy,
  • kserokopia dowodu osobistego
  • oświadczenia (wg wzoru zamieszczonego poniżej):

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr ….” (do uzupełnienia w zależności, na które stanowisko kandydat aplikuje) należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

(Sekretariat Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny)

Łódź, ul. Piotrkowska 113 (III p.)

Koordynator zespołu ds projektów EFRR

Specjalista w zespole ds projektów EFRR

Wzór oświadczenia_nabory_LOM


 

INFORMACJA DOT. NABORÓW DO PRACY NA WOLNE STANOWISKA

Zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu naboru Pracowników Biura Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny, Dyrektor Biura Stowarzyszenia odwołuje nabory na wolne stanowisko pracownicze, oznaczone numerami 3/2015 oraz 6/2015.

Kandydaci mogą odbierać swoje dokumenty w miejscu ich składania.


 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dla zmówienia dotyczącego „Przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych składanych do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w związku z rozliczeniem dotacji na wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz sporządzenia pisemnego protokołu ze sprawozdania”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania – badanie sprawozdań finansowych

 


 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dla zmówienia dotyczącego „Dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz montażem i uruchomieniem”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania – sprzęt komputerowy


 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dla zmówienia dotyczącego „Organizacji i obsługi konferencji”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania – organizacja konferencji


 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dla zmówienia dotyczącego „Dostawy i montażu kompletu mebli składających się na wyposażenie pomieszczeń biurowych”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania – dostawa i montaż mebli


 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dla zmówienia dotyczącego „Świadczenia usług najmu lokalu biurowego dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania – najem lokalu biurowego


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu na „Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych składanych do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w związku z rozliczeniem dotacji na wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz sporządzenia pisemnego protokołu ze sprawozdania”.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe – biegły rewident

Załącznik nr 1 – biegły rewident

Załącznik nr 2 – biegły rewident

Załącznik nr 3 – biegły rewident

 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu na „usługę organizacji i obsługi konferencji”.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe_konferencja

Zapytanie ofertowe_konferencja_zalacznik_1

Zapytanie ofertowe_konferencja_zalacznik_2

 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz montażem i uruchomieniem”.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe na sprzęt – biuro SŁOM

Załącznik nr 1 – oferta na sprzęt

Załącznik nr 2


Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, ogłasza nabory kandydatów do pracy na stanowiska:

Nazwa stanowiska Wymiar czasu pracy Liczba etatów Numer naboru
Koordynator Zespołu ds. projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1/1 etatu 1 3/2015
Koordynator Zespołu ds. projektów Europejskiego Funduszu Społecznego 1/1 etatu 1 4/2015
Specjalista w Zespole ds. projektów Europejskiego Funduszu Społecznego 1/1 etatu 2 5/2015
Specjalista w Zespole ds. projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1/1 etatu 3 6/2015
Specjalista w Zespole ds. Pomocy Technicznej 1/1 etatu 1 7/2015
Specjalista ds. obsługi sekretariatu 1/1 etatu 1 8/2015

Termin składania ofert: do 14 grudnia 2015 r.

 

Wymagania oraz zakresy zadań osób zatrudnionych na powyższych stanowiskach można znaleźć w załącznikach.

Oferta kandydata musi zawierać:

  • CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
  • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające wymagany staż pracy,
  • kserokopia dowodu osobistego
  • oświadczenia (wg wzoru zamieszczonego poniżej):

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr ….” (do uzupełnienia w zależności, na które stanowisko kandydat aplikuje) należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

(Sekretariat Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny)

Łódź, ul. Piotrkowska 113 (III p.)

w terminie do dnia: 14 grudnia 2015 roku (do godz. 16).

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Sekretariatu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Koordynator zespołu ds. projektów EFS

Koordynator zespołu ds. projektów EFRR

Specjalista w zespole ds. projektów POPT

Specjalista w zespole ds. projektów EFS

Specjalista w zespole ds. projektów EFRR

Specjalista ds. obsługi sekretariatu

Wzór oświadczenia_nabory_LOM

 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu na „Dostawę i montaż kompletu mebli składających się na wyposażenie pomieszczeń biurowych”.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się poniżej.

Zapytanie ofertowe na meble – biuro SŁOM

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o „Świadczenie usług najmu lokalu biurowego dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapytania znajdują się w poniższych załącznikach.

Zapytanie ofertowe – powierzchnia biurowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w złotych 30.000 EURO
I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
NIP 725-207-66-21
Łódź 90-926, ul. Piotrkowska 104
Tel. 42 638-46-20
Fax 42 638-46-19
e-mail: biuro@lom.lodz.pl

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Obsługa prawna Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Rodzaj zamówienia: usługi.

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
usługi prawnicze (CPV) 79100000-5, 79110000-8, 79112000-2, 79140000-7.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.

Termin wykonania (zakończenia) zamówienia: 31.12.2015 r.
II. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień obowiązującego u Zamawiającego. Udzielenie niniejszego Zamówienia nie wymaga zachowania trybu wynikającego z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
Informacja o niniejszym postępowaniu została ogłoszona w dniu 30 lipca 2015 r., w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.lom.lodz.pl
III. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty uprawnione do świadczenia pomocy prawnej zgodnie z ustawą o radcach prawnych lub ustawie o adwokaturze.
Ocena spełnienia przez Wykonawców powyższego warunku udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie na podstawie złożonych dokumentów przez oferentów.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
Obsługa prawna Zamawiającego w zakresie prawa unijnego, prawa polityki regionalnej UE, realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, sporządzanie projektów pism związanych z realizacją i wdrażaniem Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, reprezentowanie w postępowaniach rejestrowych, przygotowanie lub opiniowanie projektów umów, udział w negocjacjach wymagających wiedzy z zakresu prawa, udział w spotkaniach, naradach i posiedzeniach celem czuwania nad ich zgodnością z przepisami prawa oraz w celu udzielania bieżących porad prawnych, wykonywania innych zadań określonych przez Zarząd lub Dyrektora Biura Stowarzyszenia w zakresie wymagającym wiedzy z zakresu prawa.
Warunki świadczenia usług:
– minimum jeden radca prawny/adwokat w wymiarze 6 godzin dziennie, przez co najmniej dwa dni robocze w tygodniu w siedzibie Zamawiającego;
– minimum jeden radca prawny/adwokat będzie dostępny w pozostałe dni robocze tygodnia poza siedzibą Stowarzyszenia – stosownie do potrzeb Zamawiającego.
V. Termin i miejsca składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi, ul. Piotrkowska 113, w formie pisemnej lub na adres email: biuro@lom.lodz.pl
2. Za datę decydującą uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
3. Termin składania ofert upływa dnia: 6 sierpnia 2015 r. o godz. 16.00.
VI. Kryteria oceny ofert
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów, przy czym:
Cena stanowi – 90 %
Doświadczenie – 10 %
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:
KC = C minimalna / C oferty x 100 pkt
KC – kryterium ceny
C minimalna – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
C oferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
Punkty za kryterium „doświadczenie” zostaną obliczone w następujący sposób:
Przy ocenie kryterium „doświadczenie”, zamawiający będzie oceniał doświadczenie wykonawcy przy świadczeniu usług podobnych do przedmiotu zamówienia. Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 1 do 10 w następujący sposób:
– oferta wykonawcy, który w okresie ostatnich trzech lat uczestniczył w świadczeniu usług prawnych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, których członkami były jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia międzygminne:
na rzecz 1 podmiotu – 2 pkt
na rzecz 2 podmiotów- 5 pkt
na rzecz 3 podmiotów – 7 pkt
na rzecz 4 podmiotów i więcej – 10 pkt
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
Zastrzeżenia:
1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić zapytanie ofertowe.
3. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznawana oferta, który przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że co najmniej dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną.
5. Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy w stosunku, do których stwierdzono konflikt interesów.
6. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dnia 12 sierpnia 2015 r.

Obsługa prawna Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy Piotr Olszowiec Kancelaria Radcy Prawnego


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w złotych 30.000 EURO
I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
NIP 725-207-66-21
Łódź 90-926, ul. Piotrkowska 104
Tel. 42 638-46-20
Fax 42 638-46-19
e-mail: biuro@lom.lodz.pl

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Obsługa księgowa Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi”

Rodzaj zamówienia: usługi.

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
usługi księgowe (CPV) 79211000-6, 79211100-7, 79211110-0

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.

Termin wykonania (zakończenia) zamówienia: 31.12.2015 r.
II. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień obowiązującego u Zamawiającego. Udzielenie niniejszego Zamówienia nie wymaga zachowania trybu wynikającego z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
Informacja o niniejszym postępowaniu została ogłoszona w dniu 30 lipca 2015 r., w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.lom.lodz.pl
III. Warunki udziału w postępowaniu:
Ocena spełnienia przez Wykonawców powyższego warunku udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie na podstawie złożonych dokumentów przez oferentów.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
Obsługa księgowa Zamawiającego w zakresie: opracowywanie projektu rocznego preliminarza budżetowego Stowarzyszenia oraz wniosków ewentualnych zmian wraz z uzasadnieniem, prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej przychodów i wydatków w zakresie realizacji preliminarza budżetowego Stowarzyszenia, (między innymi składek członkowskich Stowarzyszenia i innych świadczeń, terminowe dokonywanie rozliczeń, regulowanie płatności itp.), sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdań GUS, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków płatnych z funduszu ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawidłowe dokonywania rozliczeń w tym zakresie, (prowadzenie kartoteki wynagrodzeń i składek ZUS pracowników Stowarzyszenia ), prowadzenie rozliczeń finansowo księgowych składników majątku w tym wyposażenia, materiałów zakupionych dla potrzeb Stowarzyszenia, prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie inwentaryzacji majątku Stowarzyszenia, archiwizacja dokumentacji finansowo – księgowej,
Warunki świadczenia usług:
– minimum jeden pracownik w wymiarze 4 godzin dziennie, przez co najmniej 3 dni robocze w tygodniu w siedzibie Zamawiającego;
– minimum jeden pracownik dostępny w pozostałe dni robocze tygodnia poza siedzibą Stowarzyszenia – stosownie do potrzeb Zamawiającego.
V. Termin i miejsca składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi, ul. Piotrkowska 113, w formie pisemnej lub na adres email: biuro@lom.lodz.pl
2. Za datę decydującą uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
3. Termin składania ofert upływa dnia: 6 sierpnia 2015 r. o godz. 16.00.
VI. Kryteria oceny ofert
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów, przy czym:
Cena stanowi – 90 %
Doświadczenie – 10 %
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:
KC = C minimalna / C oferty x 100 pkt
KC – kryterium ceny
C minimalna – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
C oferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
Punkty za kryterium „doświadczenie” zostaną obliczone w następujący sposób:
Przy ocenie kryterium „doświadczenie”, zamawiający będzie oceniał doświadczenie wykonawcy przy świadczeniu usług podobnych do przedmiotu zamówienia. Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 1 do 10 w następujący sposób:
– 5 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, których członkami były jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia międzygminne – 5 pkt.
– 10 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, których członkami były jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia międzygminne – 7 pkt.
– obsługa finansowo-księgowa związana z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych – 3 pkt
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
Zastrzeżenia:
1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić zapytanie ofertowe.
3. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
4. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznawana oferta, który przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że co najmniej dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną.
5. Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy w stosunku, do których stwierdzono konflikt interesów.
6. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Obsługa księgowa Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy Pani Sylwii Gortat


 

 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na:

Koordynator zespołu ds. Pomocy Technicznej
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Numer naboru:2/2015
Termin składania ofert: do 3 sierpnia 2015 r.
Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
• Realizacja oraz rozliczanie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
• Bieżąca współpraca z koordynatorami lokalnymi dotycząca wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
• Prowadzenie całości spraw związanych z organizacją i obsługą zgromadzeń, konferencji i szkoleń;
• Prowadzenie całości spraw związanych z informacją i promocją związaną z realizacją celów
Stowarzyszenia i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych a także przygotowywanie informacji na
temat realizowanych działań informacyjnych dotyczących powierzonych zadań oraz realizacji projektów w
formule ZIT;
• Współpraca w dziedzinie komunikacji z IZ, w szczególności udział w pracach Grupy ds. Koordynacji Funduszy
Europejskich a także współpraca z IZ w zakresie monitorowania prawidłowości realizacji obowiązków informacyjno-
promocyjnych beneficjentów RPO WŁ 2014–2020 realizujących projekty w formule ZIT;
• Prowadzenie całości spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz prowadzenie archiwizacji
dokumentów związanych z realizacją działań ;
• Przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny;
• Koordynacja prac zespołu w ramach wykonywanych przez jego członków zadań;
• Wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań pozostających w zakresie właściwości Biura.

Wymagania niezbędne/konieczne :
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wykształcenie wyższe magisterskie,
• minimum 3-letne doświadczenie zawodowe, w tym minimum roczne związane z wdrażaniem środków Unii
Europejskiej,
• znajomość:
• Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
• Statutu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny
• Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+,
• Zasad realizacji Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych w Polsce,
• Umowy Partnerstwa,
• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
• Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013,
• Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020,
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz
wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
• Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
• Aktualnie obowiązujących, wybranych kryteriów wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
• Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020, w zakresie aktualnie obowiązującym.

• umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel).

Wymagania dodatkowe:
• Ukończone studia podyplomowe z zakresu Funduszy Unii Europejskiej;
• Ukończone kursy z zakresu wdrażania Funduszy Unii Europejskiej i/lub kierowania projektami;
• roczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu min. 3-osobowym zespołem;
• roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
• roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach zajmujących się wdrażaniem Funduszy Unii Europejskiej.

Oferta kandydata musi zawierać:
• CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach
powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia
i kwalifikacje,
• kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu
potwierdzające wymagany staż pracy,
• kserokopia dowodu osobistego
• oświadczenia (wg wzoru zamieszczonego poniżej):
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 2/2015 „, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
(Sekretariat Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny)
Łódź, ul. Piotrkowska 113 (III p.)
w terminie do dnia: 3 sierpnia 2015 roku (do godz. 16).

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Sekretariatu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Wzór oświadczenia

Informacja o wyniku naboru 2/2015


 

 

„Informacja o wyniku naboru kandydatów (dot. naboru 1/2015)” >>>

 


 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na Koordynatora zespołu ds. projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego >>>

Wzór oświadczenia

Wielkość czcionki
Kontrast