Ogłoszenia – Archiwum 2014

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi wraz z projektami druków firmowych i materiałów informacyjno -promocyjnych, w tym strony internetowej oraz wydruk wybranych projektów i wykonanie strony www, rejestracja domeny wraz z utrzymaniem strony na serwerze >>>

Wzór umowy >>>


 

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę szkolenia >>>

Wzór umowy dot. szkolenia >>>

Pytanie 1 >>>

Pytanie 2 >>>

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA >>>


 

Zaproszenie do składania oferty dot. organizacji konferencji dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę organizacji konferencji >>>

Wzór umowy dot. konferencji >>>

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA>>>


 

Zaproszenie do składania oferty dot. szkoleń dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi szkoleniowe >>>

Wzór umowy szkoleniowej >>>

Zawiadomienie >>>


 

Zaproszenie do składania oferty na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Zaproszenie do złożenia oferty SIW >>>

Wzór umowy SIW >>>

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi wraz z projektami druków firmowych i materiałów informacyjno -promocyjnych, w tym strony internetowej oraz wydruk wybranych projektów i wykonanie strony www, rejestracja domeny wraz z utrzymaniem strony na serwerze >>>

 


 

Nabór kandydatów do pracy na stanowisku RADCA PRAWNY >>>

Nabór kandydatów do pracy na stanowisku GŁÓWNY KSIĘGOWY >>>

Nabór – Pracownik Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitary >>>

Wzór oświadczenia >>>


 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ w ramach strategicznej oceny oddziaływania Strategii na środowisko

 

W oparciu o art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Łodzi serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ w ramach strategicznej oceny oddziaływania Strategii na środowisko.

Z projektem Strategii i Prognozy jego oddziaływania na środowisko można zapoznać się na stronie internetowej http://www.uml.lodz.pl/stowarzyszenie_lom/strategia_rozwoju_lodzkiego_obszaru_metropolitarnego/ lub w siedzibie Biura Funduszy Europejskich w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 113, w pokoju 307 na III piętrze, w dniach od 19 sierpnia do 8 września 2014 r., w godzinach 8.00-16.00.

Wszelkie uwagi prosimy kierować w dniach od 19 sierpnia do 8 września 2014 r., drogą elektroniczną na adres: bpif@uml.lodz.pl, pocztą tradycyjną, bądź składać osobiście w siedzibie Biura Funduszy Europejskich w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 113, na III piętrze, w sekretariacie.

Wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę w ostatecznej wersji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+. Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi (2014 r.) .

Wielkość czcionki
Kontrast