Zarząd Województwa Łódzkiego, Uchwałą nr 381/23 z dnia 9 maja 2023 roku, wybrał do dofinansowania projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0001/22 pn: Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego, złożony przez Gminę Tuszyn w ramach naboru nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-002/22, w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.3. Ochrona powietrza, Poddziałania IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Informacja o wyborze projektu do dofinansowania >
Informacja o wyborze projektu do dofinansowania >

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast