VII.1.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne – ZIT

LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl-800

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
W RAMACH RPO WŁ 2014-2020
VII.1.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne – ZIT

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 3/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabór dla projektu:

„Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu”
planowanego do złożenia przez Gminę Zgierz,

nr naboru: RPLD.07.01.01-IP.03-10-001/16,

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.

 

 

DOKUMENTY:

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Załączniki do wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

 

 

MATERIAŁY POMOCNICZE:

– Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego nr 586/16 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie: zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dokument wraz z załącznikami oraz opis wprowadzonych zmian jest dostępny pod adresem: http://www.rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/item/677-zmiany-w-szczegolowym-opisie-osi-priorytetowych-rpo-wl-na-lata-2014-2020.

–  Uchwała nr 245/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 1016/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zdefiniowania wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ustalenia listy wskaźników dodatkowych oraz ich zdefiniowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikiem nr 6 dotyczącym VI osi priorytetowej, dostępna na stronie internetowej:  http://www.rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/item/736-zarzad-wojewodztwa-lodzkiego-wprowadzil-zmiany-do-definicji-i-listy-wskaznikow-rpo-wl,

– Wytyczne, których znajomość wymagana jest do naboru, wskazane są w Instrukcji wypełniania wniosku i są dostępne na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”,

Lista kontrolna dla projektów z pomocą publiczną opartych o rozporządzenie Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. dotycząca pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego,

Lista kontrolna dla projektów z pomocą publiczną opartych o rozporządzenie Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.,

– rozporządzenia dotyczące udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 są dostępne na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”,

– „Siatki analityczne dotyczące zastosowania zasad pomocy państwa do finansowania projektów infrastrukturalnych” dostępne na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/906-siatki-analityczne-dotyczacezastosowania-zasady-pomocy-panstwa-do-finansowania-porjektow-infrastrukturalnych,

– „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/822-poradnik-przygotowania-inwestycji-z-uwzglednieniem-zmian-klimatu-ich-lagodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odpornosci-na-kleski-zywiolowe,

– „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020” dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/789-realizacja-zasady-rownosci-szans-i niedyskryminacji-w-tym-dostepnosci-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami.

Skills

Posted on

31.05.2016

Wielkość czcionki
Kontrast