VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

PONOWNE WEZWANIA DO NABORÓW OGŁOSZONYCH W DNIU 20.09.2019 r. W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WŁ 2014-2020 DLA PODDZIAŁANIA

VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT

W związku z niezłożeniem wniosków o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniach z dnia 20 września 2019 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów:

1. „Zagospodarowanie nieruchomości przy pl. Wolności 2 na potrzeby Muzeum Miasta Łodzi – etap 1
Wnioskodawca: Miasto Łódź
Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-004/19 – ponowne wezwanie

2. „Wspólnie tworzymy miasto”  – Wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76
Wnioskodawca: Miasto Łódź
Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-005/19 – ponowne wezwanie

3. „Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13
Wnioskodawca: Muzeum Tradycji Niepodległościowych
Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-006/19 – ponowne wezwanie

znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.

Załączniki do wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

Załącznik nr I Wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
Załącznik nr II Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie,
Załącznik nr III Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
Załącznik nr IV Kryteria wyboru projektów,
Załącznik nr V  Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu,
Załącznik nr VI Zasady przygotowania Studium wykonalności przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 717/19 z dnia 24.05.2019 r.,
Załącznik nr VII Lista sprawdzająca oceny pod kątem zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

DOKUMENTY I MATERIAŁY POMOCNICZE:

– Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1576/19 z dnia 04.12.2019 r. w sprawie: zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dokument wraz z załącznikami oraz opis wprowadzonych zmian jest dostępny pod adresem:
http://www.lom.lodz.pl/project/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-rpo-wl-2014-2020-z-dnia-4-grudnia-2019-r/

– Załącznik nr 6 do Uchwały nr 1170/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.09.2016 r. w sprawie zdefiniowania wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ustalenia listy wskaźników dodatkowych oraz ich zdefiniowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w brzmieniu nadanym Uchwałą nr 1576/18 z dn. 16.11.2018 r. jako załącznik nr 4:
http://www.lom.lodz.pl/wp-content/uploads/Def_wsk_VI_os_08.01.20.pdf

– Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępny na stronie internetowej:
http://www.rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/990-aktualizacja-podrecznika-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-w-zakresie-informacji-i-promocji

– Wytyczne, których znajomość wymagana jest do naboru, wskazane są w Instrukcji wypełniania wniosku i są dostępne na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”;

– rozporządzenia dotyczące udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 są dostępne na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”;

– „Siatka analityczna dotycząca infrastruktury w zakresie kultury, dziedzictwa i ochrony przyrody” dostępna na stronie internetowej:
https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1547-zmienione-siatki-analityczne-dotyczace-zastosowania-zasady-pomocy-panstwa-do-finansowania-glownych-sektorow-infrastruktury

– „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” dostępny na stronie internetowej:
http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/822-poradnik-przygotowania-inwestycji-z-uwzglednieniem-zmian-klimatu-ich-lagodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odpornosci-na-kleski-zywiolowe

– Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 wraz z zał. 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

– „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020” dostępny na stronie internetowej:
http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/789-realizacja-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-tym-dostepnosci-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

– „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Poradnik dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania” dostępny na stronie internetowej:
http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/966-poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-projektach-finansowanych-z-funduszy-europejskich-2014-2020 .

Skills

Posted on

15.01.2020

Wielkość czcionki
Kontrast