Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19  w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”
Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT”.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

 1. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej.
 2. Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  9 599 247 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi- 95,00%,

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej
 • podmioty ekonomii społecznej
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • przedsiębiorcy.

Grupa docelowa:
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.
 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Organizacja konkursu:
Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie 28.06.2019 r. godz. 00:00 do 8.07.2019 r. godz. 14:00.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Termin ogłoszenia wyników:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2019 r.

Sposób składania wniosków:
Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Numer naboru:
RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19

Informacje na temat konkursu:
Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu:

 1. w zakresie oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji WUP w Łodzi udziela odpowiedzi na zapytania kierowane za pomocą Formularza kontaktowego pod adresem: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/kontakt
 2. w zakresie oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT udziela Biuro Stowarzyszenia ŁOM, w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: biuro@lom.lodz.pl.
 3. w zakresie kwestii technicznych działania generatora wniosków WUP w Łodzi udziela odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: generator@wup.lodz.pl.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami>>>

Wielkość czcionki
Kontrast