III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl-800

PONOWNE WEZWANIE DO NABORU OGŁOSZONEGO W DNIU 29.03.2017 r.  W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPO WŁ 2014-2020 DLA PODDZIAŁANIA:

III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniu z dn. 29 marca 2017 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

1. „Budowa infrastruktury transportu publicznego (Łódź-Rzgów-Tuszyn)”, Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-001/17 – ponowne wezwanie

 

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r.

 

DOKUMENTY:

Załączniki do wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

 

DOKUMENTY:

– Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego nr 829/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dokument wraz z załącznikami oraz opis wprowadzonych zmian jest dostępny pod adresem:
http://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1828-przyjecie-zmian-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-rpo-wl-na-lata-2014-2020

– Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1170/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.09.2016 r. w sprawie zdefiniowania wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ustalenia listy wskaźników dodatkowych oraz ich zdefiniowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zmienionej uchwałami nr 1675/16 z dn. 16.12.2016  r., nr 244/17 z dn. 07.03.2017 r., nr 513/17 z dn. 26.04.2017 r., nr 828/17 z dn. 27.06.2017 r. http://www.rpo.lodzkie.pl/images/2017/394-zmiana-definicji-wskaznikow/Zal3.pdf 

– Wytyczne, których znajomość wymagana jest do naboru, wskazane są w Instrukcji wypełniania wniosku i są dostępne na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”,

– rozporządzenia dotyczące udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 są dostępne na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”,

– „Siatki analityczne dotyczące zastosowania zasad pomocy państwa do finansowania projektów infrastrukturalnych” dostępne na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1547-zmienione-siatki-analityczne-dotyczace-zastosowania-zasady-pomocy-panstwa-do-finansowania-glownych-sektorow-infrastruktury– Materiał pomocniczy przy pomocy publicznej z zakresie wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii wraz z załącznikami, dostępne na stronie internetowej: http://www.lom.lodz.pl/dokumenty/ pod hasłem: dokumenty pomocnicze,

– „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/822-poradnik-przygotowania-inwestycji-z-uwzglednieniem-zmian-klimatu-ich-lagodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odpornosci-na-kleski-zywiolowe,

– „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020” dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/789-realizacja-zasady-rownosci-szans-i niedyskryminacji-w-tym-dostepnosci-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami,

– „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych
z Funduszy Europejskich 2014-2020. Poradnik dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania”. Poradnik dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/966-poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-projektach-finansowanych-z-funduszy-europejskich-2014-2020.

– „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępny na stronie internetowej: http://www.rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/item/223-dokument-img

 

Skills

Posted on

17.07.2017

Wielkość czcionki
Kontrast