Aktualności

Nowe nabory wniosków w ramach trybu pozakonkursowego

W dniu 20 września 2019 r. Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT) ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym, w ramach następujących poddziałań RPO WŁ 2014-2020: VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT VI.3.1...

read more

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informują, że z uwagi na nowelizację Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, które...

read more
Wielkość czcionki
Kontrast