IP ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefsi-01

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest dwufunduszowy i finansowany z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osie priorytetowe Programu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 1. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
 2. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
 3. Transport
 4. Gospodarka niskoemisyjna
 5. Ochrona środowiska
 6. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
 7. Infrastruktura dla usług społecznych

Europejski Fundusz Społeczny

 1. Zatrudnienie
 2. Włączenie społeczne
 3. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 4. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
 5. Pomoc techniczna.

 

FUNKCJA STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY W SYSTEMIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

CZYM SĄ ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE (ZIT)

ZIT to nowe narzędzie, za pomocą którego realizowane będą strategie terytorialne, dotyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

ZIT realizowane są na ternie miast wojewódzkich i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych.

Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych.

Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce ma na celu:

 • promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych,
 • zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie,
 • zwiększanie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

Związki ZIT pełnią funkcje Instytucji Pośredniczących. IP ZIT dokonuje oceny stopnia spełniania przez projekt kryteriów dotyczących jego zgodności ze Strategią ZIT.

Związki ZIT w Strategii ZIT proponują kryteria wyboru projektów pod kątem ich zgodności ze Strategią ZIT. Następnie kryteria te zatwierdza Komitet Monitorujący RPO.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZIT DLA ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

W województwie łódzkim projekty współfinansowane z EFRR w ramach ZIT realizowane będą w trybie pozakonkursowym. Wsparcie otrzymają projekty dotyczące zadań o strategicznym znaczeniu dla rozwoju obszaru, które zostały zidentyfikowane w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).  Ich realizatorami będą przede wszystkim członkowie Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi,

Tryb pozakonkursowy został wskazany dla projektów inwestycyjnych w ramach następujących poddziałań Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

 • Niskoemisyjny transport miejski – ZIT (Poddziałanie III.1.1)
 • Odnawialne źródła energii – ZIT (Poddziałanie IV.1.1)
 • Termomodernizacja budynków – ZIT, (Poddziałanie IV.2.1)
 • Ochrona powietrza – ZIT (Poddziałanie IV.3.1)
 • Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT (Poddziałanie V.3.1)
 • Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT (Poddziałanie VI.1.1)
 • Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT (Poddziałanie VI.3.1)
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne – ZIT (Poddziałanie VII.1.1)

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny – ocena strategicznej zgodności projektów ze Strategią ZIT.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – ocena formalno-merytoryczna

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W RAMACH ZIT DLA ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego przewiduje się dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach następujących Poddziałań Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

 • Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT (Poddziałanie VIII.3.3)
 • Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT (Poddziałanie IX.1.2)
 • Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT (Poddziałanie IX.2.2)

Projekty w ramach powyższych poddziałań wybierane są w trybie konkursowym.

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – ocena formalno-merytoryczna

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny – ocena strategicznej zgodności projektów ze Strategią ZIT.

 

PODDZIAŁANIE VIII.3.3 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W FORMACH BEZZWROTNYCH – ZIT

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Bezzwrotne wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

 1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej,
 2. finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. wsparcie szkoleniowo-doradcze:
 4. a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 5. b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu,
 6. c) doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością,
 7. preinkubację działalności gospodarczej

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupa docelowa:

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby po 50 roku życia,
 • -osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Minimalna wartość projektu: 500 000 zł.

Wkład własny: 15% – bez uwzględnienia środków na dotacje i finansowe wsparcie pomostowe.

W ramach Poddziałania, pomocą obejmowane są projekty wdrażane poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na obszarze wskazanym w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+: Łódź oraz powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski.

PODDZIAŁANIE IX.1.2 AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - ZIT

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:
  a) instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna,
 2. b) instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia,
 3. c) instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny.
 4. Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Proces wsparcia powinien odbywać się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z zastrzeżeniem, że nie może ona obejmować wyłącznie pracy socjalnej. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst, − organizacje pozarządowe,
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • przedsiębiorcy.

Grupa docelowa:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy.
 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).
 • Wsparciem obejmowane są w szczególności:
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Minimalna wartość projektu: nie dotyczy.

Wkład własny: 15% – projekty jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR), 5% – pozostałe projekty.

W ramach Poddziałania, pomocą obejmowane są projekty wdrażane poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na obszarze wskazanym w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+: Łódź oraz powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski.

PODDZIAŁANIE IX.2.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE – ZIT

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom.
 2. Rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst, − organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podmioty lecznicze rozumiane, jako podmioty wskazane w art. 4 bądź podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z art. 5 ustawy o działalności leczniczej.

Grupa docelowa:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – w przypadku typu projektu 1 i 2.
 • Podmioty świadczące usługi na rzecz osób zależnych lub niesamodzielnych – w przypadku typu projektu 2.

Minimalna wartość projektu: nie dotyczy.

Wkład własny: 5% – w przypadku typu projektu 1, 10% – w przypadku typu projektu 2.

W ramach wsparcia, pomocą obejmowane są projekty wdrażane poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na obszarze wskazanym w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+: Łódź oraz powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski.

Wielkość czcionki
Kontrast