Informujemy o dokonaniu oceny zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu Gminy Zgierz pn.: „Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie Gminy Zgierz -II etap ”, który zostały złożony w ramach wezwania do naboru ogłoszonego w dniu 18.10.2022 r., w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Bezpośredni link do Listy projektów pozytywnie ocenionych przez IP ZIT >