Zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694), Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przekazał informację, że:

  1. Na podstawie art. 8 ww. ustawy termin na złożenie wniosku w ramach konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20 przewidziany w ramach Regulaminu konkursu na dzień 27.04.2020 r. zostanie zachowany, również w przypadku gdy wniosek wpłynie do WUP w Łodzi za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl, w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie tj. do dnia 11.05.2020 r. do godz. 14:00.
  2. Jednocześnie na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku do dnia 27.04.2020 r.  było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z Covid-19. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie.
  3. Ocena okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi leży w gestii Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako Instytucji Organizującej Konkurs.

Link do wiadomości na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi >>>

Wielkość czcionki
Kontrast