Zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694), Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi przekazał informację, że:

  1. Na podstawie art. 8 ww. ustawy termin na złożenie wniosku w ramach konkursu RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 przewidziany w Regulaminie konkursu na dzień 06.05.2020 r. do godz. 14.00 zostanie zachowany, również w przypadku gdy wniosek wpłynie do WUP w Łodzi za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl., w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie tj. do dnia 20.05.2020 r. do godz. 14:00.
  2. Jednocześnie na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku do dnia 06.05.2020 r. do godz.14.00 było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z COVID-19. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie.
  3. Ocena okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi leży w gestii Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako Instytucji Organizującej Konkurs.
  4. Wniosek złożony za pomocą generatora wniosków pomiędzy dniem 06.05.2020 r. po godz. 14.00 a dniem 20.05.2020 r. do godz.14.00, bez wymaganego załącznika wyjaśniającego powód  nie złożenia wniosku w pierwotnym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu,
  5. Wniosek nie będzie podlegał rozpatrzeniu również w przypadku nieuznania przez WUP w Łodzi powodu przedstawionego w załączniku za związany z okolicznością będącą bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19.
  6. W powyższych sytuacjach wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o pozostawieniu jego wniosku bez rozpatrzenia, a w konsekwencji nieskierowaniu projektu do oceny.

Link do wiadomości na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi >>>

Wielkość czcionki
Kontrast