W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniu z dn. 12 grudnia 2022 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach następującego poddziałania RPO WŁ 2014-2020:

VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT

Dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie, znajdą Państwo na naszej stronie, w zakładce: „Nabory i harmonogramy RPO WŁ ZIT – Tryb pozakonkursowy EFRR”.