Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020 z dnia 22 marca 2018 r.

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefsi-01

W dn. 22 marca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 402/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzono zmiany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe oraz Poddziałania XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
Skorygowano również część III. uszczegółowienia.
Ponadto dokonano aktualizacji Załącznika nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego w zakresie projektów realizowanych w ramach Poddziałania IV.2.1 oraz XI.3.3.
Dokument obowiązuje od dn. 22 marca 2018 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych
Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań
Załącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego
Załącznik nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)
Opis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Skills

Posted on

23.03.2018

Wielkość czcionki
Kontrast