Ogłoszenie konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – Poddziałanie IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT”

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
ogłaszają konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”
Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT”

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu:
rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze zdrowotnym.

Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 4 790 000,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 90,00%.

Minimalna wartość dofinansowania projektu musi być wyższa niż 462 000,00 PLN.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Wnioskodawcami w niniejszym konkursie mogą być:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
 • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podmioty lecznicze.

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowią:

 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • podmioty lecznicze.

Organizacja konkursu:
Konkurs nie został podzielony na rundy.

Zgodnie z art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. zostaje skrócony termin na podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie. Nie będzie on jednak krótszy niż 5 dni.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 30.11.2020 r. godz. 00:00 do 14.12.2020 r. godz. 14:00.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. termin na złożenie wniosku zostanie zachowany, również w przypadku gdy wniosek wpłynie do WUP w Łodzi za pomocą generatora wniosków w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie tj. do dnia 28.12.2020 r. do godz. 14:00.
Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku do dnia 14.12.2020 r. do godz.14.00 było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z COVID-19. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie.
Ocena okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi leży w gestii IOK WUP.
Wniosek złożony za pomocą generatora wniosków pomiędzy dniem 14.12.2020 r. po godz. 14.00 a dniem 28.12.2020 r. do godz. 14.00, bez wymaganego załącznika wyjaśniającego powód nie złożenia wniosku w pierwotnym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Termin ogłoszenia wyników:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2021 r.

Sposób składania wniosków:
Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz art. 18 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 694). Zmiany w procedurze odwoławczej spowodowane wystąpieniem  pandemii COVID-19 obowiązują w okresie przewidzianym w art. 35 ww. ustawy , tj. od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

Numer naboru:
RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20

Informacje na temat konkursu:
Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu udzielane są w następujący sposób:

 • w zakresie oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji – WUP w Łodzi odpowiada na zapytania kierowane za pomocą Formularza kontaktowego dostępnego tutaj
 • w zakresie oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT – Biuro Stowarzyszenia ŁOM odpowiada na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: biuro@lom.lodz.pl
 • w zakresie kwestii technicznych działania generatora wniosków – WUP w Łodzi odpowiada na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: generator@wup.lodz.pl

Regulamin konkursu wraz z załącznikami>>>

Skills

Posted on

16.11.2020

Wielkość czcionki
Kontrast