IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie Uchwały nr 5/2020 Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie dla Wnioskodawców projektów wskazanych na Liście projektów rezerwowych ZIT wstępnie zidentyfikowanych przez IZ RPO WŁ, których dofinansowanie jest możliwe w przypadku dostępności alokacji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w części ZIT ogłasza nabory dla projektów:

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę alternatywnych źródeł energii do własnego wykorzystania na budynkach mieszkalnych w Gminie Brójce
Wnioskodawca: Gmina Brójce
Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-001/20 – wezwanie

2. OZE w Gminie Andrespol
Wnioskodawca: Gmina Andrespol
Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/20 – wezwanie

3. Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki
Wnioskodawca: Gmina Koluszki
Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-003/20 – wezwanie

4. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Nowosolna
Wnioskodawca: Gmina Nowosolna
Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-004/20 – wezwanie

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2020 r.

Powyższe projekty znajdują się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Załączniki do wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów:

Załącznik nr I Wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
Załącznik nr II Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie,
Załącznik nr III Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
Załącznik nr IV Kryteria wyboru projektów,
Załącznik nr V Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu,
Załącznik nr VI
Zasady przygotowania Studium wykonalności przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 717/19 z dnia 24.05.2019 r.,
Załącznik nr VII
Lista sprawdzająca oceny pod kątem zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

DOKUMENTY I MATERIAŁY POMOCNICZE:

– Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego nr 568/20 z dnia 18.06.2020 r. w sprawie: zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dokument wraz z załącznikami oraz opis wprowadzonych zmian jest dostępny pod adresem:
http://www.lom.lodz.pl/project/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-rpo-wl-2014-2020-z-dnia-18-czerwca-2020-r/

– Załącznik nr 4 do Uchwały nr 1170/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.09.2016 r. w sprawie zdefiniowania wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ustalenia listy wskaźników dodatkowych oraz ich zdefiniowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w brzmieniu nadanym Uchwałą nr 69/19 z dn. 23.01.2019 r. jako załącznik nr 2:
http://www.lom.lodz.pl/wp-content/uploads/Def_wsk_IV_os_24_06_20.pdf

– Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępny na stronie internetowej:
http://www.rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/990-aktualizacja-podrecznika-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-w-zakresie-informacji-i-promocji

– Wytyczne, których znajomość wymagana jest do naboru, wskazane są w Instrukcji wypełniania wniosku i są dostępne na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”;

– rozporządzenia dotyczące udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 są dostępne na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”;

– „Siatki analityczne dotyczące zastosowania zasad pomocy państwa do finansowania projektów infrastrukturalnych” dostępne na stronie internetowej:

z 2015 r.- http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/906-siatki-analityczne-dotyczace-zastosowania-zasady-pomocy-panstwa-do-finansowania-porjektow-infrastrukturalnych;
z 2016 r. – http://www.rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1547-zmienione-siatki-analityczne-dotyczace-zastosowania-zasady-pomocy-panstwa-do-finansowania-glownych-sektorow-infrastruktury

– „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” dostępny na stronie internetowej:
http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/822-poradnik-przygotowania-inwestycji-z-uwzglednieniem-zmian-klimatu-ich-lagodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odpornosci-na-kleski-zywiolowe

– „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020” dostępny na stronie internetowej:
http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/789-realizacja-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-tym-dostepnosci-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

– „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Poradnik dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania” dostępny na stronie internetowej:
http://www.rpo.lodzkie.pl/pobierz-publikacje/item/966-poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-projektach-finansowanych-z-funduszy-europejskich-2014-2020.

Materiał pomocniczy przy pomocy publicznej w zakresie wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii wraz z załącznikami;
– załącznik 1 – Kalkulator,
– załącznik 2 – Instalacje referencyjne,

skan zapytania do Ministerstwa Rozwoju i odpowiedzi w zakresie instalacji działających w systemie on-grid,

skan pisma Ministerstwa Rozwoju w zakresie prosumentów i pomocy publicznej.

Skills

Posted on

30.06.2020

Wielkość czcionki
Kontrast