20 maja 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 665/19 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).
Aktualizacja Strategii została przyjęta uchwałą nr 4/2019 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 9 maja 2019 r. oraz przekazana Instytucji Zarządzającej RPO WŁ celem zaopiniowania. Po dokonaniu przez Instytucję Zarządzającą weryfikacji zapisów dokumentu, wydano pozytywną opinię w zakresie możliwości finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 inwestycji wskazanych w Strategii.

Aktualizacja Strategii ZIT>>>

Accessibility
Zamknij Zamknij